Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2022. 08:35

Sazivanje XXVII vanredne sjednice Skupštine dioničara Tvornice čarapa Ključ d.d. Sarajevo

Izvor: Dnevni Avaz, 10.06.2022.

Na osnovu članova 229.i 230. Zakona o privrednim društvima FBiH(Sl.novine FBiH br.81/15) Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj 03.06.2022.godine donio odluku br.434/22 i ovim putem daje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXVII vanredne sjednice Skupštine dioničara Tvornice čarapa"Ključ"d.d. Sarajevo

 

Sjednica Skupštine dioničara biće održana u Sarajevu, UI.Trampina 4, dana 27.06.2022.god. s početkom u 10 sati. Za sjednicu se predlaže sledeći

 

DNEVNI RED:

 

1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika Skupštine,zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršiti će Odbor za glasanje :

1. Zećović Muamera predsjednik;

2 .Zelihić Lilijana član;

3. Balja Belma član.

2. Donošenje odluke o razrješenu članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata

3. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju u novi mandat Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće i kandidovanje:

 

l.Pravo učešća i odlučivanja na sjednici Skupštine imaju dioničari koji su se prijavili Odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH 30 dana prije datuma određenog za održavanje sjednice Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

2.Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje sjednice Skupštine.

3. Prijava se može podnijeti neposredno u prostorije Društva u UI.Trampina br.4,Sarajevo ili putem pošte najkasnije tri dana prije datuma održavanja sjednice.

4. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda,kao i prijedloge kandidata za članove odbora u roku od osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

5. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Društva daje se u obliku pisane izjave,potpisane od dioničara-vlastodavca i punomćnika i dostavlja Dioničkom društvu najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje sjednice Skupštine.

6. Glasanje se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime,odnosno firmu dioničara i broj glasova kojima raspolaže,na kojima se zaokružuje ponuđeni odgovor "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata za kojeg se glasa.

7. Dioničar,odnosno punomoćnik dioničara ima pravo uvida u materijale pripremljene za sjednicu Skupštine po objavljivanju obavještenja svakim radnim danom od 8 do 16 sati u sjedištu Društva do dana održavanja sjednice Skupštine.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel.033 664 560

 

NADZORNI ODBOR

Selek Fehim, predsjednik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: