Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.06.2022. 09:52

Sazivanje XXX redovne Skupštine dioničara društva Svjetlost-Sars izdavaštvo i promet d.d. Sarajevo

Izvor: Oslobođenje, 22.06.2022.

Nadzorni odbor DD „SVJETLOST-SARS" Sarajevo, na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine, u skladu sa odredbama čl. 230. Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa članom 47. Statuta DD „SVJETLOST-SARS" Sarajevo, objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXX redovne Skupštine dioničara društva „SVJETLOST-SARS" IZDAVAŠTVO I PROMET D.D. SARAJEVO

 

I

Saziva se XXX redovna Skupština društva „SVJETLOST-SARS" IZDAVAŠTVO I PROMET D.D. SARAJEVO, koja će seodržati dana 13.07.2022. godine (srijeda), sa početkom u 15:00 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, ul. Muhameda Kantardžića 3.

 

II

Za Skupštinu dioničara predlaže se slijedeći dnevni red:

1.Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine,

2.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj vanjskog revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju,

3.Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2021. godinu,

4.Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2022. godinu,

 

III

Pravo učešća i odlučivanja na Skurjštini dioničara imaju dioničari koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH nalaze 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Skupštini dioničara mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili odboru za glasanje prije početka rada Skupštine najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punornoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno ili fjreporučenom poštom na adresu: DD ,,SVJETLOST-SARS" Sarajevo, ulica Muhameda Kantardžića br. 3 (sa naznakom: za XXX redovnu Skupštinu dioničara). U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu DD ,,SVJETLOST-SARS" Sarajevo. Uz prijavu se podnosi i dokaz o identitetu dioničara - podnosioca prijave.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

Punomoć za učešće U radu i odlučivanju Skupštine dioničara daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima i dostavlja se na adresu DD „SVJETLOST-SARS" Sarajevo lično, poštanskom pošiljkom, faksom najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Ukoliko se* prijava dostavlja putem faksa, dioničar ili njegov punomoćnik dužni su original prijave dostaviti najkasnije na dan održavanja Skupštine prilikom registracije prijavljenih dioničara.

Punomoćnik je dužan predati odboru za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje dioničara.

Glasanje na Skupštini dioničara vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokurživanjem na glasačkom listiću odgovora "ZA" ili "PROTTV" prijedloga odluke.

Rezultat glasanja utvrđuje odbor za glasanje.

Uvid u isprave i materijale za Skupštinu dioničara može se izvršiti u sjedištu Društva u Sarajevu, ul. Muhameda Kantardžića br. 3.. svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: