Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 13:10

Sazivanje 20. redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara KP Komus a.d. Novi Grad

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, 14.06.2022.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 56, 14.06.2022.

 

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka c) Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11) i člana 68. tačka 5. Statuta KP “Komus” a.d. Novi Grad, Nadzorni odbor, na sjednici održanoj 3.6.2022. godine, donosi

 

ODLUKU

Saziva se 20. redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara KP “Komus” a.d. Novi Grad, koja će se održati 10.7.2022. godine, u 10 časova, u prostorijama KP “Komus” a.d., Njegoševa 32 a, Novi Grad. Za Skupštinu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara: zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i komisije za brojanje glasova (tri člana),

2. izbor predsjedavajućeg sjednice Skupštine akcionara i zamjenika,

3. donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa 19. Skupštine akcionara KP “Komus” a.d. Novi Grad, održane 30.7.2021. godine,

4. donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2021. godinu,

5. donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o fi nansijskom poslovanju Preduzeća za period od 1.1.2021. godine do 31.12.2021. godine,

6. donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu,

7. donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2021. godinu,

8. donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2021. godinu,

9. donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu,

10. donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2021. godinu,

11. donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2022. godinu,

12. donošenje odluke o usvajanju Plana javnih nabavki za 2022. godinu,

13. donošenje odluke o razrješenju v.d. članova Odbora za reviziju,

14. donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju,

15. donošenje odluke o povećanju naknade za rad članova Nadzornog odbora.

U slučaju da Skupština akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština biće održana 17.7.2022. godine na istom mjestu i u isto vrijeme sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u upravnoj zgradi KP “Komus” a.d. Novi Grad.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.

Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u Preduzeću.

 

Broj: 492/22 

3.6.2022. godine

Novi Grad

 

Predsjednik Nadzornog odbora,

Mirko Novaković, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: