Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.07.2022. 08:26

Sazivanje Skupštine dioničara Vemal d.d. Tešanj

Izvor: Oslobođenje, 05.07.2022.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima BiH (Službene novine F BiH 81/15) i pravilnika o up-ravljanju dioničkim društvima, te člana 49. Statuta D.D "Vemal „ Tešanj, u skladu sa odlukom Nadzornog odbora o sazivanju redovne Skupštine dioničara od 30.06.2021. godine, Nadzorni odbor objavljuje,

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU SKUPŠTINE D.D. „VEMAL" TEŠANJ

 

I Saziva se Skupština dioničara „Vemal" dd Tešanj za dan 25.07.2022.godine sa početkom u 9h Skupština dioničara „Vemal" dd Tešanj će se održati u sjedištu društva, ul Abdurahmana Mešića br. 1, Tešanj.

 

II Imenuje se odbor za glasanje u sastavu:

Sedin Šahman, predsjednik Haris Mehinović, član Armina Hodžić, član Zapisnik će voditi Sekretar društva, Šemsa Mešinović.

III Za Skupštinu se predlaže slijedeći,

 

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine;

2. Donošenje odluke o izboru dva ovjerivača zapisnika Skupštine;

3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2021. godinu;

4. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Nadzornog odbora za 2021. godinu;

5. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Vanjskog revizora za 2021. g;

6. Donošenje odluke o usvajanju izvješta Odbora za reviziju za 2021. godinu;

7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu;

8. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata; Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju;

 

Pravo učešća u radu i odlučivanjuu Skupštini ima dioničar koji je kod RVP FBIH bio evidentiran 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

 

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Osim svakog poslovno - sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i druženja sa svojstvom pravnog lica osnovano i regis¬trovano radi udruživanja i zastupanja dioničara u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica. Punomoć za zastupanje dioničara u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika. Punomoć može sadržavati obavezujuća uputstva za punomoćnika, ako uputstvo nije dobio, punomoćnik je dužan postupati sa razumnom prosudbom i u najboljem interesu dioničara - vlastodavca. Prijava uz koju se prilaže kopija isprave za identifikaciju (Lična karta ili pasoš) podnosi se na propisanom obrascu koji je dostupan u sjedištu Društva. Po predaji prijave i kopije identifikacijskih dokumenata, za punomoćnika i original uredne izjave punomoći potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika, Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost punomoći i identitet punomoćnika, po tom dioničaru ili punomoćniku izdati potvrdu o prijavi koja je obavezna isprava za učešće u radu i odlučivanju na skupštini po predloženom dnevnom redu. Potvrda o prijavi se predaje Odboru za glasanje 30 minuta prije početka rada Skupštine. Glasanje na Skupštini se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „ZA" ili „PROTIV" prijedloga odluke. Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga Odluka Skupštine najkasnije 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja koji se uz pismeno obrazloženje podnosi Nadzornom odboru.

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine će biti dostupni na uvid svakom zainteresovanom dioničaru, punomoćniku u sjedištu Društva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: