Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.03.2023. 10:15

Sazivanje 52. redovne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Izvor: Akta.ba, 08.03.2023.

Na osnovu članova 43. Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH", bfoj:27/17), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 81/15), kao i člana 24. i člana 44. Statuta ASA Banka d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju 52. sjednice Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo Broj: 01/2-6680-10/23 od 06.03.2023. godine, objavljuje se sljedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU 52. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE DIONIČARA ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO

 

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan 30.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 sati. Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u sjedištu Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva broj 25 u Sarajevu.

Za sjednicu Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1.Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:

a.Predsjednika Skupštine

b.Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika

2.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 2022. godinu (godišnji obračun) sa izvještajem internog i izvještajem vanjskog revizora

3.Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2022. godinu

4.Donošenje Odluke o isplati dividende

5.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu

6.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2022. godinu

7.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzorog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2022. godinu

8.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2023. godinu i Srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2024.-2026. godine

9.Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2023.-2026. godinu

10.Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Strategije ASA Banke

11.Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke

12.Odluke o usvajanju Politika za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Nadzornog odbora ASA Banke sa procedurom za procjenu

13.Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine Banke najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su Odboru za glasanje, najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, podnijeli prijavu za učešće u njenom radu i odlučivanju. Prijava se podnosi lično ili poštom na adresu ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo, putem faksa broj: +387 33 586 880 ili na E-mail adresu: sekretarijat® asabanka.ba

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku .ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika. Ovjera potpisa vrši se u skladu sa propisima kojima se ureduje ovjera potpisa.

Punomoć se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je određen za prijavu dioničara za učešće u radu Skupštine. Ukoliko nije dostavljen original, punomoćnik je dužan predati original punomoći Odboru za glasanje na samoj Skupštini. Odbor za glasanje za 52. (redovnu) sjednicu Skupštine Banke imenovan je Odlukom Nadzornog odbora Banke.

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršiće se na dan održavanja Skupštine u sjedištu Banke, Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

Dioničari imaju pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, izvršiti uvid u sve isprave i materijale koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Punomoćnici dioničara su dužni prilikom uvida u materijal za Skupštinu dati na uvid urednu punomoć. Uvid u materijale može se izvršiti u sjedištu Banke Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu, u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Samir Redžepović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: