Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.03.2023. 07:40

Sazivanje devetnaeste (redovne) Skupštine dioničara FAMOS d.d. Sarajevo

Izvor: Oslobođenje, 23.03.2023.

FAMOS d.d. SARAJEVO

Sjedište: 71212 Hrasnica, Put Famosa 38,

tel: ++387 (0) 33 514 252; faks: ++387 (0) 33 513 394

e-mail: info@famos.ba

 

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima («Službene novine Federacije BiH» br. 81/15), člana 61. Statuta Društva i Odluke Nadzornog odbora FAMOS d.d. Sarajevo, br.19-4/23 od dana 16.03.2023. godine, Nadzorni odbor objavljuje sljedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju devetnaeste (redovne) Skupštine dioničara FAMOS d.d. Sarajevo

 

I

Devetnaesta (redovna) Skupština dioničara FAMOS d.d. Sarajevo održat će se dana 18.04.2023. godine u 11,00 časova u Hrasnici ul. Put Famosa br.38.

 

II

Za Skupštinu društva utvrđen je prijedlog dnevng reda kako slijedi:

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Predsjedavaćeg Skupštine;

b) Dva ovjerivača zapisnika koji ovjeravaju zapisnik Skupštine;

2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu, sa Izvještajima vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

3. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.godinu;

4. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora;

5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju društva za 2021. i 2022. godinu;

6. Donošenje odluke o usvajanju Izmjene Statuta FAMOS d.d. Sarajevo;

 

III

Radom Skupštine predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština većiniom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i 2(dva) ovjerivača zapisnika. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu:

- Mulaosmanović Šućro -predsjednik

- Suljović Esma -član

- Ušanović Almasa -član

Zapisnik Skupštine vodit će: Ćosić Sejad, sekretar Društva.

 

IV

Ovlašteni učesnici

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u FBiH,najmanje 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati prema uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa za dioničara. Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara. Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara u okviru dnevnog reda Skupštine. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dionicara-vlastodavca i punomoćnika i prilaže se uz prijavu, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.

V

Registracija za učešće na Skupštini

Dioničar/punomoćnmik dioničara, koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je Odboru za glasanje dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu Društva, Put Famosa br. 38. Sarajevo-Hrasnica. Učesnici na Skupštini obavezni su dostaviti i kopiju dokumenta za identifikaciju (lična karta-CIPS).

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini, koju, učesnik u radu Skupštine, obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem odgovora «ZA» ili «PROTIV« prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Društva.

 

VI

Prijedlozi dioničara

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu Dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine Društva, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja Obavijesti o sazivanju Skupštine.

Prijedlozi se dostavljaju u pismenom obliku, neposredno ili preporučenom poštom na adresu društva najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

 

VII

Uvid u isprave i materijale

Dioničar ili punomoćnik dioničara ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu društva, prvi dan nakon objavljivanja ovog obavještenja, svakim radnim elanom u vremenu od 11-14 časova.

Dodatne informacije na broj telefona 033/514-252.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Vidović Mirza s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: