Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.03.2023. 10:06

Sazivanje 23. (dvadesettreće) redovne sjednice Skupštine akcionara Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banja Luka

Izvor: Glas Srpske, 27.03.2023.

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA  

- Nadzorni odbor -

 

Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS [Sl. glasnik RS broj 04/17,19/18 i 54/19), člana 19. Statuta Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banja Luka [broj: OPU 83/22 od 24.01.2022. godine), Nadzorni odbor Banke

 

SAZIVA

 

23. (dvadesettreću) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banja Luka (u daljem tekstu: „Banka"), koja će se održati dana 27.04.2023. godine (četvrtak), sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Banke, Ulica Jevrejska br. 69, Banja Luka. Za sjednicu Skupštine akcionara Banke predlaže se sledeći:

 

Dnevni red

1.Izbor predsjednika Skupštine Banke

2.Imenovanje

2.1.Komisije za glasanje

2.2.Predstavnika akcionara koji ovjeravaju zapisnik

2.3.Zapisničara

3.Usvajanje zapisnika sa 21. (vanredne) sjednice Skupštine akcionara

4.Razmatranje i usvajanje

4.1.Godišnjih finansijskih izvještaja na dan 31.12.2022. godine, sa izvještajem vanjskog (eksternog) revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima

4.2.Godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke za 2022. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

5.Razmatranje i usvajanje

5.1.Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu

5.2.Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2022. godinu

6.Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Politku naknada Banke

7.Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2022. godini

8.Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima rukovodstva Banke, zaključenim ugovorima sa rukovodstvom Banke i sa njim povezanim licima i imovinskom stanju članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu

9.Razno

 

Napomena:

Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini imaju akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV Republike Srpske nalaze deset dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine, odnosno akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV Republike Srpske nalaze dana 17.04.2023. godine.

Saziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Banke i internet stranici Berze, kao i u prostorijama Banke u Banjoj Luci u ul. Jevrejska broj 69. u terminu od 8-16 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

mr Bojan Kekić

              

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: