Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2023. 09:03

Sazivanje prve vandredne Skupštine Društva Hidromontaža d.d. Sarajevo

Izvor: Oslobođenje, 11.08.2023.

HIDROMONTAŽA d.d. SARAJEVO

71000 SARAJEVO

Muhameda ef. Pandže br. 15

 

Na osnovu člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima, („Službene novine FBiH" br. 81/15), člana 23. i 24. Statuta Društva „Hidromontaža d.d. Sarajevo" Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju Prve vandredne Skupštine Društva „Hidromontaža d.d. Sarajevo"

 

Saziva se Prva vandredna Skupština Društva Hidromontaža d.d. Sarajevo, koja će se održati dana 28.08.2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12:00 sati, u sjedištu društva, u ulici Muhameda ef. Pandže br. 15.

 

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine,

2. Izbor predsjednika Skupštne, zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika Skupštine,

3. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva,

4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Hidromontaža dd za 2022. godinu,

5. Donošenje Odluke o razješenju članova Nadzornog odbora Društva,

6. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Društva,

7. Razno.

 

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Društva Hidromontaža d.d. Sarajevo, imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

Dioničari su dužni da lično ili putem punomoćnika prijave svoje učešće u radu Skupštine Odboru za glasanje, imenovanje Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije sazivanje Skupštine.

Prijave i punomoći za učešće u radu i odlučivanju Skupštine podnose se u pismenom obliku, a mogu se donositi poštom, faxom ili lično dostaviti u prostorije Društva.

Punomoć za učešće u radu sa najmanje 5% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama. Prijedlog se dostavlja u pismenom obliku neposredno ili preporučeno poštom na gore navedenu adresu.

Način glasanja i odlučivanja na Skupštini, vršit će se u skladu sa odredbama Zakona i Statuta Dioničkog društva „Hidromontaža d.d. Sarajevo".

Skupština Društva većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara bira predsjednika Skupštine Društva i dva ovjerivača zapisnika.

Uvid u materijale pripremnjene prema dnevnom redu ove Skupštine može se izvršiti u prostorijama Društva.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 033/813-446 ili putem e-maila: hidromontaza.upravitelj@gmail.com.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: