Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.08.2023. 10:35

Sazivanje IV (4.) vanredne sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske Matično preduzeće a.d. Trebinje

Izvor: Glas Srpske, 29.08.2023.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće a.d.Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Uglјevik" A.D. Uglјevik

Broj:27034/23

Datum: 25.08.202.3. godine

 

Na osnovu člana 34. stav 3, člana 36. i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje-Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Uglјevik" A.D. Uglјevik (u dalјem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, a shodno Odluci Nadzornog odbora Preduzeća broj: 27035/23 od 25.08.2023. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na svojoj 68. sjednici, održanoj dana 25.08.2023. godine utvrđuje sledeći:

 

SAZIV

za 4. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 15.09.2023. godine (petak) u 12,00 časova

 

Četvrta vanredna sjednica Skupštine akcionara Preduzeća održaće se dana, 15.09.2023. godine (petak) u Uglјeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 12,00 časova.

Za četvrtu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći:

Dnevni red:

1.Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga skupština;

2.Izbor radnih tijela:

komisije za glasanje - imenuje je Predsjednik skupštine;

zapisničara - imenuje ga Predsjednik skupštine;

dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih Predsjednik skupštine;

3.Izvještaj Komisije za glasanje;

4.Razmatranje:

Zapisnika OPU - 443/23 u vezi sa 3. vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Preduzeća zakazanom za 18.07.2023. godine i

Zapisnika OPU - 456/23 sa 3. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 25.07.2023. godine;

5.Razmatranje Izvještaja broj: 25871/23 od 11.08.2023. godine o realizaciji odluka donijetih na 3. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 25.07.2023. godine;

6.Razmatranje Odluke o razrješenju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća broj: 9741/23 od 23.04.2019. godine, zbog isteka man-

data;

7.Razmatranje Odluke o imenovanju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća od koji se:

tri (3) člana imenuje ispred Matičnog Preduzeća i Fonda za restituciju, po raspisanom javnom konkurusu i Izvještaju o radu sa prijedlogom kandidata za imenovanje broj: 24310/23 od 24.07.2023. godine;

jedan (1) član imenuje ispred Društva za upravlјanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka;

jedan (1) član imenuje ispred akcionara koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća sa najmanje 5 % glasačkih prava.

8.Upoznavanje sa Informacijom broj: 26235/23 od 17.08.2023. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inžinjering d.o.o. Maribor;

9.Tekuća pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 05.09.2023. godine.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.

Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijemenu trajanja punomoći.

Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, sa svim materijalima za održavanje Skupštine ak-cionara, će biti objavlјen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavlјen u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.

Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavlјivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15 00 časova, u Sektoru za pravne i korporativne poslove - Služba za pravne poslove i korporativno upravlјanje Preduzeća, kancelarija 105.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, da uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 15.09.2023. godine, ponovlјena Skupština akcionara održaće se dana 22.09.2023. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.

 

Član 2.

Ovaj Saziv stupa na snagu danom utvrđivanja

 

PRIVREMENI PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mr Borislav Grubač, dipl. pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: