Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.09.2023. 08:51

Sazivanje Skupštine dioničara KLIMAVENT d.d. Sarajevo

Izvor: Dnevni Avaz, 30.09.2023.

KLIMAVENT d.d. SARAJEVO

Boce broj 16

Nadzorni odbor

Broj: 278/23

Dana 29.09.2023. godine

 

Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine Federacije BiH broj; 81/15) i Odluke o sazivamu XXII Skupštine Dioničkog društva "KLIMAVENT" d.d. Sarajevo, Nadzomi odbor, objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

sazivanju Skupštine dioničara „KLIMAVENT” d. d. Sarajevo

 

Saziva se XXIII (redovna) Skupština dioničara "KLIMAVENT" d.d. Sarajevo koja će se održati 27.10.2023. godine (petak) sa početkom rada u 14.00 sati u prostorijama društva u Sarajevu-Hadžići, ulica Boce broj 16.

Za Skiipštinu se predlaže slijedeći

 

Dnevni red

 

1.Izbor predsjednika skupštine;

2.Izbor zapisniČara i dva ovjerivaca zapisnika;

3.Razmatranje i usvajanje godišnjeg finasijskog izvještaja o poslovanju  za 2022. godinu sa izvjeŠtajem o radu Nadzornog odbora, Odbora za reviztju i Mišljenjem nezavisnog revizora;

4.DonoŠenje odluke o izboru vanjskog revizora.

Pravo ucešća i odiučivanja na SkupŠtini imaju dioničari upisani na listi Dioničara kod Registra 30 dana prije .datuma održavanja SkupŠtine kao i punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje SkupŠtine DruŠtva.

Dioničar ima pravo da se u sjedištu DruŠtva upozna sa materijalima uvrštenim u dnevni red SkupŠtine DruŠtva.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda kao i prijedlog Odluke SkupŠtine najkasnije u roku 8 (osam ) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama. Prijedlog se podnosi Nadzornom odboru DruŠtva sa pismenim obrazloženjem za isto.

Informacije vezane za održavanje Skupštine DruŠtva dioničari mogu dobiti u sjedistu Društva ulica Boce broj 16, Hadžićr ili na telefon 638-870.

 

Predsjednica Nadzomog odbora:

Bahrija Ćaušević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: