Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.10.2023. 09:03

Sazivanje redovne Skupštine društva Ozon d.d. Travnik

Izvor: Oslobođenje, 18.10.2023.

Na osnovu članova 230. i 231. Zakona o privicxlnim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 81/15) i Članova 56. do 60. Statuta društva "OZON" d.d. Travnik, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Redovne Skupštine Društva, Nadzorni odbor društva „OZON" d.d. Travnik objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA "OZON" D.D. TRAVNIK (IX. REDOVNA)

 

Redovna Skupština društva "OZON" d.d. Travnik će se održati dana 08.11.2023.godine (srijeda), sa početkom u 13:00 sati, u ulici Kulina bana bb (prostorije društva SRC "VLAŠIĆ" d.o.o. Travnik) u Travniku.

 

II

Za devetu redovnu Skupštinu Društva predlaže se sljedeći:

 

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela Skupštine:

 

a.)   Izbor predsjednika Skupštine

b.)   Izbor dva ovjerivača Zapisnika

c.)   Izbor zapisničara

2.Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih Izvještaja društva za poslovnu 2022-godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora, Izvještajem Odbora za reviziju i Izvještajem eksternog revizora,

3.Donošenje Odluke o rasporedu gubitka Društva, ostvarenog u poslovnoj 2022.godini,

4.Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za poslovnu 2023 .godinu,

 

III

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

 

IV

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju dioničari upisani u listu dioničara "OZON" d.d. Travnik kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

 

V

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba, registrovana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja sa statusom pravne osobe osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski i opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

 

VI

Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju na Skupštini obavezan je najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, u pisanom obliku, podnijeti odboru za glasanje prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Prijava se dostavlja lično, na faks broj 030-540-287, e-mailom na adresu aida. dzambegovic(5),srcvlasic.ba ili preporučenom poštom na adresu: Kulina bana bb, 72270 Travnik, s naznakom "Za odbor za glasanje".

Punomoć za učešće u radu Skupštine društva daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja o sazivanju Skupštine, u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara ili punomoćnika, ovjerene u skladu s propisima, a dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom.

Punomoćnik je dužan uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine priložiti punomoć, a ukoliko punomoć nije dostavljena u originalu, original se dostavlja na samoj Skupštini.

 

VII

Obrazac prijave može se preuzeti od Odbora za glasanje u ulici Kulina bana bb, 72270 Travnik. Glasanje na Skupštini Društva odvija se putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

 

VIII

Dioničar ili njegov punomoćnik i punomoćnik zajedničkih dioničara dužni su podnijeti Odboru za glasanje potvrdu o podnošenju prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva kao i ispravu za identifikaciju. Potvrda se podnosi u prostoriji u kojoj se održava Skupština Društva ili u prostoriji naznačenoj u Obavještenju o sazivanju Skupštine društva, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak sjednice Skupštine.

 

IX

Uvid u materijale dioničar/punomoćnik može izvršiti neposredno u ul. Kulina bana bb Travnik svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 14:00 sati, u periodu od objavljivanja ovog Obavještenja do dana održavanja Skupštine.

 

X

Ovo Obavještenje sa materijalima objavljeno je i na web stranici Društva(www.ozon.ba ). Dodatna pojašnjenja vezano za održavanje Skupštine mogu se dobiti na broj telefna 030 540-286.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: