Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.05.2016. 09:26

Sazivanje 19. Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 10.05.2016.

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima i člana 73. Statuta "Interšped Tuzla" d.d. Tuzla, Nadzorni odbor je na XIII redovnoj sjednici održanoj 9. 5. 2016. godine, donio odluku o sazivanju Skupštine, te objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 19. Skupštine dioničara 'Tnteršped Tuzla" d.d. Tuzla

 

I Obavještavaju se dioničari "Interšped Tuzla" d.d. Tuzla, da će se 2. 6. 2016. godine (četvrtak) sa početkom u 11 sati, održati 19. Skupština dioničara u sjedištu Društva u Tuzli, Bosne srebrene 56.

II Za Skupštinu dioničara utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti po godišnjem obračunu za 2015. godinu;

4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016. godinu;

5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

6. Donošenje odluke o zasnivanju založnog prava na nekretnini;

7. Informacija o planu poslovanja.

 

III Za utvrđivanje kvomma i rezultata glasanja na Skupštini, imenovan je Odbor za glasanje u sastavu: Dubravić Jasmina, Krbuljić Edis i Ibeljić Lejla, te Selimović Almina, kao zamjenski član. Zapisnik će voditi sekretar Društva.

Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Predsjednik Skupštine i dva ovjerivača zapisnika izabrat će se većinom glasova iz reda prisutnih dioničara ili punomoćnika dioničara.

IV Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

V Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji su se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

VI Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.  Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog dmštva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila najkasnije u roku od tri dana prije početka rada Skupštine, a original se dostavlja na samoj Skupštini.

VII Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Prijave se podnose neposredno u sjedištu Društva, faxom nabroj: 035 366 332 ili poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Društva u Tuzli, Bosne srebrene 56, s tim da ih Odbor za glasanje zaprimi najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

VIII Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću,, ZA" ili„ PROTIV" prijedloga odluke.

IX Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu može se ostvariti u prostorijama Draštva, a sve informacije mogu se dobiti kod sekretara Društva na tel. 035 366 333.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Laličić Alem, dipi. ecc, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: