Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.05.2016. 10:26

Sazivanje redovne Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni list, 19.05.2016.

HERING d.d. Široki Brijeg

 

Na temelju članka 230. Zakona o gospodarskim društvima («Službene novine FBiH « broj 81/15), članka 55. Statuta i članka 2. Izmjene Statuta društva HERING d.d. Široki Brijeg Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 09.05.2016. godine objavljuje:

 

OBAVIJEST

o sazivanju redovne Skupštine dioničara HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG

 

Saziva se skupština dioničara društva HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG za dan 10. 6.2016. godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama društva Široki Brijeg, Provo b.b.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine;

Predsjednika Skupštine; Dva ovjerovitelja zapisnika

2. Donošenje Novog Statuta Društva;

3. Donošenje odluke o prodaji vlasničkog udjela Mostarprojekt d.o.o. za projektiranje Mostar;

4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješča o poslovanju Društva za 2015. godinu, koje uključuje financijsko izvješče, Izvješće vanjskog revizora, Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće Odbora za reviziju;

5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2015. godinu,

6. Usvajanje Plana poslovanja za 2016. godinu;

7. Izbor vanjskog revizora za 2016. godinu;

8. Donošenje odluke o davanju povjerenja članovima Nadzornog odbora;

9. Razno.

 

Do izbora predsjednika Skupštinu će otvoriti i njome predsjedavat nazočni dioničar ili njegov punomoćnik koji ima najveći broj dionica s pravom glasa. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasovanja obaviti će Odbor za glasovanje u sastavu: Milenka Lasić, predsjednik; Marina Brekalo, član; JadrankaTopić, član. Zapisnik sjednice voditi će tajnik društva.

Pravo odlučivanja na skupštini imaju dioničari koji su se na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBIH nalazili 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine u roku, koji ne može biti duži od tri dana prije dana odredenog za održavanje Skupštine.

Sudjelovanje u radu i odlučivanje na Skupštini dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara. Punomoć se daje u vidu pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno, preporučenom poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom (na adresu: Hering d.d. Široki Brijeg, Provo bb, 88220 Široki Brijeg s naznakom: za redovnu Skupštinu društva; faks: 039 701 586; e-mail: info@hering.ba).

U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu društva Provo bb, Široki Brijeg.

Glasovanje na skupštini obaviti će se putom glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „za" ili „protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda, kao i prijedloge odluka Skupštine. Prijedlozi za izmjene se dostavljaju Nadzornom odboru u pisanom obliku neposredno ili putom pošte na adresu sjedišta društva najkasnije u roku od osam dana od dana objavljivanja ove obavijesti.

Dioničar ili njegov punomoćnik ima pravo uvida u Listu dioničara, i sve druge isprave koje odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red, pripremljene za Skupštinu u sjedištu Društva Široki Brijeg, Provo b.b. svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i direktor dužni su nazočiti Skupštini.

Kontakt telefon: 039 701587; faks 039 701586; e-mail adresa: mario.jurisic@tel.net.ba

 

Široki Brijeg, 9.5.2016. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: