Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.05.2016. 08:44

Sazivanje Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 17.05.2016.

Nadzorni odbor društva "Siporex" d.d. Tuzla objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju Skupštine dioničara "Siporex" d.d. Tuzla

 

I

Na osnovu članova 229, 230. i 231. Zakona o privrednim društvima ("SI. novine FBiH" br. 81/15) i člana 32. i 33. Statuta društva "Siporex" d.d. Tuzla /prečišćeni tekst/ od 30.09.2010. godine i 30.06.2011. godine, Nadzorni odbor Društva je na sjednici od 16.05.2016. godine donio Odluku o sazivanju Skupštine Društva.

 

II

Skupština dioničara društva "Siporex" d.d. Tuzla održati će se u četvrtak, 16.06.2016. godine, sa početkom u 12 sati.

Skupština će se održati u prostorijama "Siporex" d.d. Tuzla, ul. Nikole Tesle br. 3

 

III

Skupštinom, do izbora predsjedavajućeg Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara; sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju Odbora za glasanje, u sastavu:

1. Senja Sertić, predsjednik

2. Samira Gogić, član

3. Aldin Herić, član Zapisnik vodi Ervina Horozić.

 

Za Skupštinu se predlaže slijedeći Dnevni red:

1. izbor radnih tijela Skupštine dioničara - većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, i to: predsjedavajućeg Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

2. Razmatranje odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2015. godinu sa izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

3. Razmatranje odluke o razrješenju sadašnjeg člana Nadzornog odbora gdina Nikole Boroje;

4. Razmatranje odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora;

5. Razmatranje odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa novim članom Nadzornog odbora.

 

IV

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju i održavanju Skupštine.

Kvorum za održavanje Skupštine čini prisustvo dioničara koji imaju više od 30% dionica, pri čemu se računaju dioničari fizički prisutni i dioničari zastupljeni preko zakonski imenovanog zastupnika. Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH, 30 dana prije datuma održavanja Skupštine dioničara.

Skupštini Društva mogu prisustvovati svi zaihteresovani dioničari ili punomoćnici dioničara, koji moraju imati pisano ovlaštenje za zastupanje, potpisano lično od strane dioničara - fizičkog lica, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje dioničara - pravnog lica, a koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, u roku za prijavu koji počinje odmah nakon objave obavještenja o sazivanju Skupštine i završava tri dana prije dana održavanja Skupštine.

 

Prijava se podnosi u pisanom obliku. Prijava se podnosi lično, predajom na ruke Ervini Horozić, koja će vršiti funkciju zapisničara, ili faksom na broj +387 (0) 35 308-248, ili elektronskom poštom na adresu: Ervina.Horozic@xella.com.  Uz prijavu punomoćnik dioničara je obavezan priložiti i kopiju ovlaštenja za zastupanje. Podnosiocu uredne prijave, Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini, te je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan potvrdu, uz predočenje isprave za identifikaciju i originalnog ovlaštenja za zastupanje (ako dioničara zastupa punomoćnik), predati ovlaštenoj osobi u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine. Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora "ZA" i "PROTIV" prijedloga odluke ili imena kandidata koji se bira. Odluke se donose većinom glasova zastupljenih dioničara s pravom glasa, osim o izboru člana Nadzornog odbora koja odluka se donosi u skladu sa članom 250. Zakona o privrednim društvima. Glasanje za radna tijela vrši se aklamacijom - neposrednim izjašnjavanjem o datom prijedlogu većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara. Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine će biti dostupni na uvid svakom dioničaru/opunomoćeniku svakog radnog dana od 12.00 do 14.00 sati u Službi pravnih i kadrovskih poslova u sjedištu Društva. Dioničaru će se na njegov zahtjev i o njegovom trošku izdati kopija dokumenata u koje ima pravo uvida.

 

Tuzla, 16.05.2016. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: