Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.05.2016. 09:02

Sazivanje XV redovne godišnje sjednice Skupštine

Izvor: Nezavisne novine, 21.05.2016.

PD "NAPREDAK" AD

PELAGIĆEVO

- UPRAVNI ODBOR -

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("SI. glasnik RS", broj 127/08, 58/09. 100/11 i 67/13) i članom 63. Statuta PD "Napredak" AD Pelagičevo Upravni odbor PD "Napredak" AD Pelagićevo, na sjednici održanoj dana 19.05.2016 godine, donio je odluku broj: 116/16 kojom,

 

SAZIVA

XV REDOVNU GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PD "NAPREDAK" AD PELAGIĆEVO

 

XV redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara PD "Napredak" AD Pelagičevo održat će se dana 22.06.2016 godine (srijeda), u prostorijama Društva OJ "Silos" (OJ "Lipovica") u Pelagićevu bb, Pelagićevo, sa početkom u 12.00 časova. Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara, Komisije za glasanje i ovjerivača zapisnika.

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,

4.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora,

5.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju:

a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2015. godinu,

b)Finansijskih izvještaja za 2015. godinu,

c) Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju za 2015. godinu.

6.Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2015 godine,

7.Razrješenje članova Upravnog odbora zbog isteka mandata i usvajanje Prijedloga odluke o imenovanju novog saziva Upravnog odbora.

8.Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2016 godinu.

Poziv za XV redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionra sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, po kojima će se odlučivati na sjednici Skupštine akcionara dostupni su na sajtu Banjalučke berze www.blberza@com,  kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u terminu od 08.00 do 14.00 časova svakog radnog dana. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 12.06.2016. godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine).

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, u 13.00 časova.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćenika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jovan Erletić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: