Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.05.2016. 09:20

Sazivanje XX redovne Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 28.05.2016.

Na osnovu članova 230. i 257. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH, br. 81/15), čla¬na 83. Statuta Komar-tvornica gipsa z.d.d. iz Donjeg Vakufa, i odluke Nadzornog odbora br. 2243/16, Nadzorni odbor društva objavljuje slijedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XX redovne Skupštine Društva

 

I. Saziva se XX redovna Skupština zatvorenog dioničkog društva Komar-Tvornica Gipsa iz Donjeg Vakufa na 20.6.2015. godine (ponedjeljak), koja će se održati u prostorijama tvornice gipsa, ul. 770. Sbbr. bb, sa početkom rada u 13 sati.

 

II. Nadzorni odbor društva je svojom odlukom broj 2243/16 od 26.5.2016. godine imenovao Odbor za glasanje, u čijem su sastavu: Verem Mustafa, Ganibegović Esma, Smajić Sabina.

Zapisnik Skupštine vodit će sekretar društva.

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine

a. Predsjednika Skupštine,

b. Dva ovjerivača zapisnika,

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Odbora za reviziju za period 1.1. - 31.12.2015. god.

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja društva, revizorske kuće "Čaluk revizija d.o.o.",

4. Razmatranje izvještaja o radu Nadzornog odbora,

5. Razmatranje i usvajanje plana proizvodnje i otpreme društva za 2015. godinu,

6. Donošenje odluke o rasporedu dohotka.

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini društva ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrije-dnosnibpapira Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

Svi dioničari, odnosno punomoćnici dioničara dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara društva, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja.

Prijava za učešće na Skupštini društva i obrazac punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva. Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta društva.

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pisano predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, uz obavezu Nadzornog odbora da u skladu sa odredbama člana 230. stav 1. ZPD takav prijedlog objavi na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa di-oničkog društva.

 

Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Lista dioničara društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka dostupni su dioničarima društva u upravi Komar-tvornica gipsa z.d.d. Donji Vakuf, ul. 770. Sbbr. br. 28, svaki radni dan od 7 do 15 sati, od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 030/205-319.

 

NADZORNI ODBOR predsjednik

Kapetan Dževad

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: