Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.05.2016. 09:51

Sazivanje XIX Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 30.05.2016.

Na osnovu Odluke Nadzornog odDora o sazivanju Skupštine UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo br. 217/16 od 25.05.2016. godine, u skladu sa odredbama člana 229. tačka 2. i člana 230. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH br. 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10, 75/13 i 81/15) te člana 89. Statuta Društva, Nadzorni odbor UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo objavljuje:

 

OBAVIJEST

o sazivanju XIX Skupštine UNIONINVESTPLASTIKA d.d Sarajevo

 

I

Devetnaesta Skupština dioničara UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo će se održati u srijedu, 22.06.2016. godine u prostorijama UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo, Semizovac bb, Vogošća sa početkom u 13.00 sati.

 

II

Skupština Društva može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa. Ako kvorum za odlučivanje nije postignut, održavanje Skupštine se odgađa.

 

III

Radna tijela Skupštine:

1. Radom Skupštine će do izbora predsjednika Skupštine predsjedavati nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica sa pravom glasa, a Skupština će većinom glasova, između nazočnih dioničara ili punomoćnika dioničara izabrati predsjednika i ovjerivače zapisnika.

2. Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršit će odbor za glasanje koji čine: predsjednik Alma Mulaosmanović. i članovi: Gljiva Fahradin i Muhamed Mirvić

3. Zapisnik će voditi Dana Dizdarević

 

VI

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i izbor dva ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje godišnjeg Izvještaja Uprave UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo o poslovanju za 2015. godinu koji uključuje:

- Izvještaj o finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i bilansom uspjeha za 2015. godinu, Izvještaj odbora za reviziju, Izvještaj vanjskog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora

3. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog u 2015. godini

4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog preteka mandata na koji su imenovani

5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju

6. Donošenje odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju

7.Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2016. godinu

8. Usvajanje prečišćenog teksta Statuta Društva, usklađenog sa novim Za-konom o privrednim društvima (SI. novine FBiH 81/15)

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pra¬vom glasa imaju pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga kandidata i odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Skupštini dioničara mogu prisustvovati dioničari ili njihovi punomoćnici, koji se prijave Odboru za glasanje najkasnije 3 dana prije dana određenog za sazivanje Skupštine

a) Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

b) Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

c) Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravne osobe osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći više zakonski ili punomoćeni zastupnik tog udruženja.

d) Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično, putem pošte, faksa, ili e-maila, najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine

e)Punomoć prestaje ako se dionićar-vlastodavac registrira za učešće i prisustvuje skupštini sa izričito iskazanom namjerom da osobno glasa, zatim izdavanjem punomoći drugoj osobi ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca, sa učinkom danom dostavljanja Društvu, te danom upisa kod Registra prenosa dionica od strane dioničara-vlastodavca.

Registracija za učešće i način glasanja na skupštini:

a) Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je podnijeti odbora za glasanje pismenu prijavu za učešće na skupštini, zajedno sa kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije održavanja skupštine, nepo-sredno ili preporučenom poštom na adresu UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo, Semizovac bb, Semizovac,- za skupštinu društva.

b) Podnosiocu prijave ovlaštena osoba u ime Odbora za glasanje izdaje potvrdu o registraciji za učešće na skupštini

c) Dioničar, odnosno punomoćnik dužan je predati potvrdu o registraciji, uz predočenje isprave za osobnu identifikaciju. Odbora za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine

d) Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića, koji sadrže ime i prezime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže

e) Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Društva.

Uvid u isprave materijale i prijedloge odluka o pitanjima uvrštenim u dnevni red Skupštine može se izvršiti u prostorijama službe pravnih poslova UNIONINVESTPLASTIKA d.d., Semizovac bb, Semizovac.  Za bliže informacije dioničari se mogu obratiti na telefon 033/ 47 51 54 ili putem faksa 033/47 52 51

 

Nadzorni odbor Unioninvest plastika d.d. Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: