Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.05.2016. 09:41

Sazivanje redovne Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 31.05.2016.

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BANJA LUKA
BANJA LUKA, Aleja Svetog Save broj 13
Dana, 30.05.2016. godine

 

Na osnovu člana 37. i člana 63. stav 1. tačka 14. Zakona o bankama RS (Sl. gl. RS br. 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 i 59/13), te člana 25. Statuta HypoAlpe-Adria-Banka.d. Banja Luka, Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, daje

 

OBAVIJEST O
SAZIVANJU
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BANJALUKA

dana 30.06.2016. godine (četvrtak) u 10:00 sati u prostorijama Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save br. 13.
 

Za redovnu Skupštinu akcionara Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, predložen je sljedeći

Dnevni red:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje Skupštine i izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
- Komisije za glasanje
- Ovjerivače Zapisnika
3. Izvještaj Komisije za glasanje za verifikaciju akcionara, predstavnika akcionara i utvrđivanje kvoruma

II REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa II vanredne Skupštine akcionara Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka od 02.06.2016. godine
2. Razmatranje i usvajanje Pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izvještaja Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka za godinu koja se završava 31. decembra 2015. godine iIzvještaja nezavisnog revizora, koji uključuje:
- Pojedinačne i konsolidovane finansijske izvještaje Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka za godinu koja se završava 31. decembra 2015. godine i Izvještaj nezavisnog revizora
- Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka u 2015. godini
- Izvještaj o radu Odbora za reviziju Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka za 2015. godinu
- Izvještaj o radu Odjela interne revizije za 2015. godinu
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2015. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka za 2016. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka za period od 2016-2020. godine - business plan
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Lukaza poslovnu 2015. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju supsidijarnog pravnog lica Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka

Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično, putem zastupnika ili punomoćnika. Pravo glasanja u Skupštini akcionara ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra nalazio 45 dana prije datuma održavanja Skupštine akcionara.

 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BANJALUKA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: