Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.05.2016. 11:00

Sazivanje 17. sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 31.05.2016.

Nadzorni odbor ZIF-a "VIB FOND" a.d.

M. Stupara 4, Banjaluka

 

Na osnovu člana 73. i 85. Zakona o investicionim fondovima ("SI. glasnik RS" broj: 92/06, 82/15), člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("SI. glasnik RS" broj: 127/08, 58/09,100/11,67/13) i člana 60. Statuta Zatvorenog investicionog fonda "VIB FOND" a.d. Banjaluka, Nadzorni odbor ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banjaluka

 

SAZIVA

17. sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "VIB FOND" a.d. Banjaluka,

koja će biti održana dana 30.06.2016. godine, u 11.00 časova, u prostorijama ZIF-a "VIB FOND" a.d., Ul. Miše Stupara br. 4, Banjaluka, sa sljedećim

 

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara - predsjednika Skupštine, a predsjednik Skupštine imenuje komisiju za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje;

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Skupštine akcionara;

4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2015. godinu;

5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju:

- Revizorskog izvještaja Fonda za 2015. godinu,

- Finansijskog izvještaja Fonda za 2015. godinu,

- Izvještaja o poslovanju Fonda za 2015.godinu;

6. Razmatranje i davanje saglasnosti na Ugovor o upravljanju Fondom;

7. Donošenje odluke o usvajanju plana preoblikovanja ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banjaluka;

8. Donošenje odluke o usvajanju plana aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banjaluka - plan usklađivanja;

9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg programa investicionih ciljeva i politike investiranja Fonda za 2016. godinu;

10. Donošenje odluke o promjeni sjedišta Fonda;

11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banjaluka; 12. Donošenje odluke o usvajanjuprečišćenog teksta Statuta ZIF-a u preoblikovanju "VIB FOND" a.d. Banjaluka.

Skupština akcionara Fonda može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će biti održana dana 07.07.2016. godine, u 11.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Ponovljena sjednica Skupštine akcionara Fonda može valjano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koje imaju.

Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 20.06.2016. godine. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Fonda dostupni su u sjedištu Fonda i na internet stranici www.vib-fond.com.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sjednicu Skupštine, svaki radni dan u vremenu od 12.00 do 15.00 časova, u prostorijama Fonda, u Ulici Miše Stupara broj 4, Banjaluka.

Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika mogu glasati i pismenim putem, dostavljajući glasački listić prije održavanja sjednice Skupštine.

Telefon za informacije: 051/257-930.

 

Nadzorni odbor ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banjaluka .

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: