Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.06.2016. 09:31

Sazivanje redovne Skupštine Društva

Izvor: Dnevni Avaz, 01.06.2016.

"SARAJEVSKI KISELJAK" d.d. Kiseljak, Kraljice Mira 7

- NADZORNI ODBOR –

 

Broj: 683/16

Kiseljak, 30.05.2016. godine

 

Na temelju članka 230. Zakona o gospodarskim društvima ("SI. novine F BiH" br. 81/15), članka 26. Statuta "SARAJEVSKI KISELJAK" zatvoreno dioničko društvo za eksploataciju mineralnih voda i plinova Kiseljak (dalje u tekstu: Društvo) i Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju Redovne skupštine Društva broj 683-1/16 sa 69. sjednice održane dana 30.05.2016. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje

 

OBAVIJEST O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA "SARAJEVSKI KISELJAK" d.d. Kiseljak

 

Saziva se Redovna skupština Društva koja će se održati dana 29.06.2016. godine (srijeda) sa početkom u 12.00 sati u prostorijama Društva u Kiseljaku, ul. Kraljice Mira 7 (sjedište Društva).

 

Za Redovnu skupštinu se predlaže sljedeći:  

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad Redovne skupštine

2. Izbor predsjednika Redovne skupštine i dva ovjeritelja zaspisnika

3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća Duštva za 2015. godinu, koje uključuje Financijsko izvješće. Izvješće revizora. Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće Odbora za reviziju

4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2015. godini

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i usvajanje prećišćenog teksta Statuta

6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora

7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

8. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju

9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju

10. Donošenje Odluke o izboru revizora poslovanja Društva za 2016. godinu.

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Redovnoj skupštini Društva ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazio 30 dana prije datuma održavanja Redovne skupštine ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Redovnoj skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasovanje prije početka rada Redovne skupštine najkasnije tri (3) dana prije dana određenog za održavanje Redovne skupštine. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Redovne skupštine, neposredno, preporučeno poštom, fax-om ili elektronskom poštom (na adresu: "SARAJEVSKI KISELJAK" d.d. Kiseljak, ul. Kraljice Mira 7, fax +387 30 879 619, e-mail: skpop@sarajevski-kiseljak.com).

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red Redovne skupštine Društva najkasnije osam (8) dana od dana objave ove Obavijesti, neposredno ili preporučenom poštom na navedenu adresu.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Redovne skupštine Društva dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, sukladno razumnoj prosudbi najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti i pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći obavlja zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Fhmomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Redovne skupštine Društva daje se nakon objave ove Obavijesti, u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara-vlastodavca i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, fax-om na broj +387 30 879 619 ili putem e-mail-a: skpop@sarajevski-kiseljak.com. najkasnije tri (3) dana prije dana određenog za održavanje ove Redovne skupštine, a original se dostavlja na samoj Redovnoj skupštini.

Punomoć dana za ovu Redovnu skupštinu važi i za ponovljenu Redovnu skupštinu. Jednog dioničara na Redovnoj skupštini Društva može zastupati samo jedan punomoćnik.

Glasovanje na Redovnoj skupštini Društva vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže.

Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke.

Glasovanje pri izboru članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" imena kandidata, pri čemu svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak broju članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju koji se biraju. Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje se ravnomjerno na sve kandidate čija imena su zaokružena na istom listiću, a kandidate koji su dobili najveći broj glasova Redovna skupština Društva proglašava za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje koji je imenovan Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Redovne skupštine Društva.

Dioničar ili punomoćnik dioničara ima pravo, od dana objavljivanja ove Obavijesti, u postorijama Društva u Kiseljaku, ul. Kraljice Mira 7, svakim radnim danom od 09.00 do 14.00 sati, izvršiti uvid u listu dioničara i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Redovne skupštine Društva.

 

 

Predsjednik

Nadzornog odbora

g. Ivica Sertić v.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: