Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.06.2016. 08:49

Sazivanje redovne XIV (četrnaeste) Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 03.06.2016.

Na osnovu člana 344. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" broj: 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05, 97,07, 84/08, 88/08,7/09,63/10 i 75/13) i članova 36. i 37. Statuta DOO HOTEL "TEF1NOGRAD, Uprava Društva, na osnovu Odluke Nadzornog odbora, objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU REDOVNE XIV (četrnaeste) SKUPŠTINE DOO HOTEL "TEHNOGRAD" TUZLA

 

Redovna XIV (četrnaesta) Skupština DOO HOTEL "TEHNOGRAD" Tuzla saziva se za 20.06.2016. godine (PONEDJELJAK), sa početkom u 10:00 sati u sali restorana DOO HOTEL "TEHNOGRAD" Tuzla, ul. Žarka Vukovića bb Slavinovići, 75000 Tuzla.

 

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine

2. Izbor zapisničara

3. Izbor 2 (dva) člana Društva za ovjeru zapisnika

4. Usvajanje završnog izvještaja za 2015. godinu i donoše¬nje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom izvještaju

5. Razmatranj e poslovnog plana i programa rada za 2016. godinu

6. Isključenje Članova/udjeliČara iz Društva

7. Izmjene i dopune Statuta Društva

8. Tekuća pitanja

I.  Predsjednik Skupštine, Odbor za glasanje i zapisničar Skupštine

1. Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinom će predsjedavati prisutni udjeličar ili punomoćnik sa najvećim brojem udjela sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih udjeličara ili punomoćnika udjeličara bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršiće Odbor za glasanje

3. Zapisničar Skupštine odredit će se na Skupštini Društva

 

II. Prijedlozi Odluka

1. Usvajanje završnog izvještaja za 2015.godinu i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom izvještaju

2. Usvajanje poslovnog plana i programa rada za 2016. godinu

3. Usvajanje Odluke o isključenju Članova/udjeliČara iz Društva

4. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

 

III. Prijedlozi udjeličara za izmjenu Dnevnog reda ili prijedloga Odluka Skupštine

1. Član ili članovi Društva čiji udjeli čine desetinu osnovnog kapitala imaju pravo pisano predložiti dopunu dnevnog reda u roku od osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine

2. Uprava Društva je dužna objaviti obavještenje o prijedlozima udjeličara na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine, osim u slučajevima utvrđenim Statutom, u skladu sa zakonom

 

IV. Ovlašteni učesnici, prijava za učešće i način glasanja na Skupštini

 

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima osnivač koji se na listi udjeličara Društva kod nadležnog organa (Sud) nalazi 30 dana prije datuma održava¬nja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Skupštini su dužni prisustvovati predsjednik i članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave i sekretar Društva

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine osnivač može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama osnivača, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa osnivača - vlastodavca

3. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane udjeličara - vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima i dostavlja se Društvu lično ili poštanskom preporučenom pošiljkom, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanje Skupštine

4. Punomoć prestaje ako se udjeličar registrira za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim izdavanje punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane udjeličara, sa učinkom danom dostavljanja Društvu, odnosno danom upisa kod nadležnog organa prenosa udjela od strane osnivača

5. Skupštini mogu prisustvovati i u njenom radu učestvovati udjeličari ili punomoćnici udjeličara koji podnesu pisanu prijavu Društvu - Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije datuma održavanja Skupštine, neposredno ili preporučeno poštom na adresu: DOO HOTEL "TEHNOGRAD" Tuzla, ul. Žarka Vukovića bb - Slavinovići, 75000 Tuzla

- za Skupštinu Društva -

6. Najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine svaki udjeličar ili punomoćnik dužan je Upravi Društva - Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ličnu ispravu za identifikaciju.

 

V. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

1. Udjeličar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu

2. Uvid u isprave i materijale, uz predočenje lične isprave za identifikaciju i predaju punomoći kada uvid vrši punomoćnik udjeličara, kao i podnošenje prijave za učešće na Skupštini, može se obaviti svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u prostorijama DOO HOTEL "TEHNOGRAD" Tuzla, ul. Žarka Vukovića bb - Slavinovići, 75000 Tuzla, čiji su zaposlenici ovlašteni i odgovorni za omogućavanje uvi¬da u navedene isprave i materijale, ali ne i za njihovo obrazloženje ili tumačenje.

 

 

Tuzla, 02.06.2016. godine

 

UPRAVA DRUŠTVA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: