Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.06.2016. 11:17

Sazivanje 18 (osamnaeste) Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 04.06.2016.

GS - TVORNICA MAŠINA TRAVNIK DD TRAVNIK

U skladu sa Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15), Statutom GS-TMT d.d. Travnik i Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine GS TMT d.d. Travnik br: 1955- 05/16, od 23.5.2016. godine, objavljuje se s lj e d e ć e

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU 18. SKUPŠTINE GS-TVORNICA MAŠINA TRAVNIK DD TRAVNIK

I- Obavještavaju se dioničari GS-Tvornica mašina Travnik d.d. Travnik da će se godišnja SKUPŠTINA dioničara

Društva održati u poslovnim prostorijama Društva u Travniku, Slimena bb, 29.6.2016. godine, u 11 sati.

II- Za Skupštinu je od Nadzornog odbora predložen sljedeći:

Dnevni red

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivaća zapisnika,

2. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Društva u 2015. godini, koji uključuje:

- finansijski izvještaj (bilans stanja i bilans uspjeha) GS-TMT d.d. Travnik za 2015. godinu,

- izvještaj o radu Nadzornog odbora,

- izvještaj (nalaz i mišljenje) vanjskog revizora "Društvo za reviziju i usluge ZUKO" d.o.o. Sarajevo,

- izvještaj Odbora za reviziju.

3. Usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Društva po godišnjem obračunu za 2015. godinu.

4. Usvajanje odluke o načinu izbora vanjskog revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini.

5. Razmatranje i usvajanje poslovnog plana GS-Tvornica mašina Travnik d.d. Travnik za 2016. godinu.

6. Usvajanje odluke o promjeni oblika društva iz dioničkog društva u društvo ograničene odgovornosti.

7. Plan reorganizacije društva sa izvještajem ovlaštenog revizora.

8. Usvajanje novog Statuta GS-Tvornica mašina Travnik d.d. Travnik, u skladu sa planom reorganizacije društva. Napomena: na sjednici Skupštine će biti prisutan notar Goran Halid iz Travnika koji će voditi svoj zapisnik za tačke dnevnog reda 6., 7. i 8.

III- Za odlučivanje Skupštine, Nadzorni odbor je utvrdio:

- prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu, zajedno sa izvještajem o ra-du Nadzornog odbora, izvještajem Odbora za reviziju i izvještajem vanjskog revizora,

- prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2015. godinu,

- prijedlog odluke o načinu izbora vanjskog revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini,

- prijedlog odluke o usvajanje poslovnog plana GS-Tvornica mašina Travnik d.d. Travnik za 2016,

- prijedlog odluke o namjeravanoj reorganizaciji društva.

IV- U Odbor za glasanje na sjednici Skupštine imenuju se: Enisa Zahirović (predsjednik), Azra Zvrko (član) i Jasmin Aš-čić (član).

Za vođenje zapisnika na sjednici Skupštine odgovoran je sekretar dioničkog društva Samir Alić.

Skupštini se predlaže da za predsjednika izabere Tahira Lendu, dioničara društva, a da za ovjerivače zapisnika izabere Senada Beganovića i Zinetu Zlotrg.

V- Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, imaju pravo predložiti, najkasnije u roku od 8 dana od objavljivanja ovog obavještenja, izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka za Skupštinu. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku neposredno u Društvu ili poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu sjedišta Društva.

VI- Dioničari ili njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u pripremljene materijale i prijedloge odluka za Skupštinu po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red, neposredno u sjedištu GS-TMT. Travnik - Slimena bb. svakim radnim danom od 9 do 13 sati.

VTI- Pravo učešća u radu Skupštine imaju dioničari lično ili njihovi punomoćnici, koji se prijave za učešće u radu Skup¬štine najkasnije tri (3) dana prije dana održavanja Skupštine.

Punomoć mora biti potpisana i propisno ovjerena, a predaje se Odboru za glasanje neposredno pred zasjedanje Skupštine, zajedno za identifikacijskim dokumentom (lična karta, pasoš). Kontakt-telefoni su 030/519-300 i 519-303, telefon/fax 030/515-479.

Travnik: 3.6.2016. godine

Broj: 2143-05/16.

Direktor

Mr.sc. Snježana Kopruner, dipl.ing

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: