Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.06.2016. 08:31

Sazivanje XXI (redovne) Skupštine

Izvor: Dnevni Avaz, 07.06.2016.

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima (»Službene novine Fedracije BiH« broj:81/15), člana 55. i 56. Statuta T.P. »GATAČKO POLJE« d.d. Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju XXI (redovne ) Skupštin Društva broj: 2/16 od 06.06.2016. godine. Nadzorni odbor T.P. »GATAČKO POLJE« d.d. Sarajevo, o b j a v Ij u j e:

 

OBAVJEŠTENJE

O sazivanju XXI (redovne) Skupštine Dioničara

 

I Dvadesetprva (redovna) Skupština T. P. »GATAČKO POLJE« d.d. Sarajevo, održat će se dana 29. 06.2015. godine, u Sarajevu, u ulici Kolodvorska br.12, s početkom u 11 sati.

 

II Za Dvadesetprvu Skupštinu Društva predlaže se slijedeći:

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

 

a) Presdjednika,

b) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju T. P. »GATAČKO POLJE« d.d. Sarajevo, za 2015. godinu, koji uključuje finasijski izvještaj. izvještaj vanjskog revizora, Odbora za reviziju i izvještaj o radu Nadzornog odbora i izvještaj o radu Odbora za reviziju.

 

III Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda.najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

 

IV Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, imaju dioničari upisani u listu dioničara.T. P. »GATAČKO POLJE« d.d. Sarajevo, kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

 

V Pravo učešća radu i odlučivanju Skupštine može se ostvariti lično ili puteni punomoćnika koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrovana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

 

VI Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanje Skupštine obavezan je najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavabnje Skupštine u pisanom obliku podnijeti Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Prijava se dostavlja lično i poštanskom pošiljkom

 

VII Glasanje na Skupštini Društva obavlja se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

 

VIII Dioničar,odnosno punomoćnik je dužan Odboru za glasanje predočiti potvrdu o podnesenoj prijavi za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine kao i ispravu za indentifikaciju.

 

IX Uvid u materijale , dioničar/punomoćnik može izvršiti neposredno u sjedištu Društva u lll. Kolodvorska br. 12 ,svakim radnim danom od 9,00 do 12, sati.

 

Sarajevo, 06.06. 2016. godine.

Presjednik Nadzornog odbora Selmani Nedžad

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: