Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.06.2016. 08:45

Sazivanje 14. Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 07.06.2016.

Na osnovu Člana 230. Zakona o privrednim društvima (Službenenovine F BiH" broj: 81/151 i svoje odluke o sazivanju 14. Skupštine dioničara Trgovina „Borac" D.D. Travnik broj : NO-23/16 od 01.06.20I6.gođine, Nadzorni odbor Trgovina „Borac" d.d. Travnik objavljuje .

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 14. Skupštine dioničara Trgovina „Borac" D.D. Travnik

 

 

I- Datum, vrijeme i mjesto održavanja 14. Skupštine:

Četrnaesta Skupština dioničara Trgovina "Borac" D.D. Travnik održat će se 30. 06. 2016. godine u sjedištu Društva u Travniku, ul. Tvornička bb, sa početkom u 12 sati.

 

 II- Radna tijela 14. Skupštine:

Skupštini će do izbora predsjednika Skupštine predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

 

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje u koji su imenovani:

1. Husein Mehić, predsjednik

2. Goran Čuturić, član

3. Alija Šakić, član

Zapisnik Skupštine vodit će Nihad Daul.

 

III- Dnevni red 14. Skupštine:

Nadzorni odbor je utvrdio slijedeći dnevni red:

Prethodni postupak: utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.

 

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.

2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu sa Izvještajem nezavisnog vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora, Izvještajem Odbora za reviziju.

3. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i Članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata.

4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora za novi mandatni period ud 4 godine (2016.-2020.).

5. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata.

6. Donošenje odluke o izboru predsjednika i Članova Odbora za reviziju za novi mandatni period od 4 godine (2016.-202O.).

7. Donošenje odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora Društva sa predsjednikom i Članovima Nadzornog odbora, te Odbora za reviziju.

8. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2016. godinu.

 

IV- Za 14. Skupštinu su utvrđeni slijedeći prijedlozi odluka:

1. Predlaže se da Skupština usvoji godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2015.godinu sa Izvještajima Nadzornog odbora. Odbora za reviziju i Vanjskog revizora

2. Predlaže se da Skupština donese odluku o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata.

3. Predlaže se da Skupština donese odluku o izboru Članova Nadzornog odbora za novi mandatni  period od 4 godine (2016.-2020.).

4. Predlaže se da Skupština donese odluku o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata.

5. Predlaže se da Skupština donese odluku o izboru predsjednika i članova Odbora za reviziju za novi mandatni period (2016.-2020.).

6. Predlaže se da Skupština donese odluku o naknadi za članove Nadzornog odbora, te Odbora za reviziju.

7. Predlaže se tla Skupština donese odluku o izboru Vanjskog revizora za 2016. godinu

 

V - Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini te način glasanja:

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na lisli dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBIH u roku od 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prcdhodni tom roku ako on pada u neradni dan.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Punomoć za zastupanje dioničara  daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-v lastodavca i punomoćnika i dostavlja se Trgovini „Borac“ d.d. Travnik lično, poštanskom pošiljkom ili faksom. Punomoć za Skupštinu daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

3. Doničar/punomoćnik koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju skupštine dužan je najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine Odboru za glasanje podnijeti pismenu prijavu neposredno, preporučenom pošiljkom, na adresu: Trgovina „Borac" d.d. . ul. Tvornička bb. 72270 Travnik, na hi: 030/51 1-356 Ili putem e-maila: trgborac@bih.net.ba  Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz za identifikaciju podnosioca prijave (fotokopija lične karte ili pasoša), a punomoćnici i punomoći.

4. Podnosiocu prijave Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi učešća na Skupštini, koju je dioničar odnosno punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje najkasnije 30 minula prije vremenu određenog za početak Skupštine.

 

VI - Glasanje

Glasanje na Skupštini vrši se: i

a) javnom aklamacijom za tačku dnevnog reda „jedan".

b) putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA"   ili  „PROTIV" prijedloga odluke za tačke dnevnog reda: 2.,3.,7.i 8.

c) putem glasačkih listića i metodom kuniulaliv nog glasanju zaokruživanjem rednog broja-imena i prezimena kandidata za tačke dnevnog reda 4. i 6.

Glasački listići sadrže ime ili firmu dioničara, broj glasova kojim raspolaže, prijedlog odluke i potpis dionica ra-punomoćn i ka.

 

I Prijedlozi dioničara:

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5%  ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka najkasnije u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

II - Skupštinski materijali:

Dioničari odnosno punomoćnici dioničara mogu  izv ršiti uvid  u sve materijale i prijedloge odluka Skupštine svakim radnim danom od I0.00 do 13,00 sati počev od dana objavljivanja ovog obavještenja, u prostorijama u sjedištu Društva. Za ispunjavanje zahtjeva i davanje potvrda o izvršenom uvidu u materijale te davanje istih na uvid ovlašten je sekretar Društva ali bez ovlaštenja za tumačenje sadržaja materijala.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: