Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.06.2016. 08:49

Sazivanje Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 08.06.2016.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima BiH (Službene novine FBiH 81/15) i Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima, te člana 89. Statuta DD "Vemal" Tešanj, u skladu sa odlukom Nadzornog odbora o sazivanju redovne Skupštine dioničara od 7.6.2016. godine, Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU SKUPŠTINE DD "VEMAL" TEŠANJ

 

I Saziva se Skupština dioničara "Vemal" d.d. Tešanj za dan 30.6.2015. godine sa početkom u 10 sati.

Skupština dioničara "Vemal" d.d. Tešanj će se održati u sjedištu Društva, ul. Abdurahmana Mešića br. 1, Tešanj.

 

II Imenuje se Odbor za glasanje u sastavu:

- Kruško Elvir, predsjednik

- Šišić Sejad, član

- Omić Mirsad, član

Zapisnik će voditi sekretar Društva, Šemsa Mešinović.

 

III. Za Skupštinu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine;

2. Donošenje odluke o izboru dva ovjerivača zapisnika Skupštine;

3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu;

4. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Nadzornog odbora;

5. Donošenje odluke o izvještaju izvještaja vanjskog revizora;

6. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Odbora za reviziju;

7. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka;

8. Usklađivanje Statuta sa Zakonom o privrednim društvima (SI. FBiH 81/15).

 

IV

Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji je kod RVPFBiH bio evidentiran 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

Punomoć za zastupanje dioničara u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara - vlastodavca i punomoćnika.

Punomoć može sadržavati obavezujuća uputstva za punomoćnika, ako uputstvo nije dobio, punomoćnik je dužan postupati sa razumnom prosudbom i u najboljem interesu dioničara - vlastodavca.

Prijava uz koju se prilaže kopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosi se na propisanom obrascu koji je dostupan u sjedištu Društva.

Po predaji prijave i kopije identifikacijskih dokumenata, za punomoćnika i original uredne izjave punomoći potpisane od dioničara - vlastodavca i punomoćnika, Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost punomoći i identitet punomoćnika, po tom dioničaru ili punomoćniku izdati potvrdu o prijavi koja je obavezna isprava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini po predloženom dnevnom redu.

Potvrda o prijavi se predaje Odboru za glasanje 30 minuta prije početka rada Skupštine. Glasanje na Skupštini se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.

Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja koji se uz pisano obrazloženje podnosi Nadzornom odboru.

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine će biti dostupni na uvid svakom zainteresovanom dioničaru, punomoćniku u sjedištu Društva.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: