Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2016. 09:13

Sazivanje redovne Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 09.06.2016.

T3 d.d. - SARAJEVO

UL Tvornička broj 3 Ilidža – Sarajevo

 

Na osnovu odredbi člana 230. Stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBIH", broj 81/15 od 21.10.2015. godine), i člana 58. Statuta Društva T3, d.d. u skladu sa odlukom Nadzornog odbora o sazi¬vanju II redovne Skupštine dioničara od 07.06.2016. godine, Nadzorni odbor T3 d.d. - Sarajevo objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA T3 d.d. SARAJEVO

 

Saziva se II redovna Skupština dioničara T3 d.d. Sarajevo za 30.06.2016. godine (četvrtak) sa početkom u 11 sati

Skupština dioničara T3 d.d. Sarajevo će se održati u prostorijama društva u ulici Tvornička 3, Ilidža - Sarajevo.

 

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine društva.

2. Usvajanje godišnjeg ftnansijskog izvještaja o poslovanju T3 d.d. - Sarajevo za 2015. godinu sa izvještajem Vanjskog revizora, izvještajem Odbora za reviziju i izvještajem o radu Nadzornog odbora.

3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti.

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBIH ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15),

5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora Društva za 2016. godinu.

Za zapisničara Skupštine imenuje se Minela Bučan.

Za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini imenuje se Odbor za glasanje u sastavu:

- Ida Džanko

- Nadža Saračević Kruščica

- Sadija Šehić

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana ko¬ji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pisano predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. U radu i odlučivanju druge Skupštine dioničara T3 d.d. - Sarajevo, mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika ovjerene u skladu sa propisima.

Svi dioničari, odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju dru¬ge Skupštine dioničara T3 d.d., najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu. Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine. Lista dioničara T3 d.d. i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima u T3 d.d. - Sarajevo, Tvornička br. 3. od 10 do 12 časova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavještenja.

 

Nadzorni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: