Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2016. 08:27

Sazivanje Skupštine dioničkog društva

Izvor: Oslobođenje, 10.06.2016.

 

Nadzorni odbor Dioničkog društva za unutrašnju i vanjsku trgovinu OPRESA Sarajevo na svojoj sjednici održanoj 8. 6. 2016. godine donio je odluku broj l/P-NO-007/16 da se sazove kcupština Društva, te se sa tim u vezi objavljuje poziv:

 

SKUPŠTINA

Dioničkog društva za unutrašnju i vanjsku trgovinu OPRESA Sarajevo

 

saziva se za četvrtak, 30. 6. 2016. godine. Skupština će se održati u Sarajevu, u sjedištu Društva, u ulici Kolodvorska broj 12, sa početkom u 12 sati

 

I. Za Skupštinu je utvrđen slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine društva,

2. Izbor dva ovjerivača zapisnika,

3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave o poslovanju društva za 2015. godinu sabilansom stanja i bilansom uspjeha, uključujući izvještaj revizora za 2015. godinu, izvještaj Odbora za reviziju i izvještaj Nadzornog odbora,

4. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka iz 2015. godine,

5. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016. godinu,

6. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Sanja Vučina,

7. Donošenje odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora.

 

II. Predsjedavajući Skupštine, Odbor za glasanje, zapisničar i ovjerivači zapisnika Skupštine.

1. Do izbora predsjednika Skupštine radom Skupštine predsjedavaće dioničar/punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica.

2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršit će Odbor glasanje u sastavu: Jasmina Velić, predsjednik, Lubovac Naida, član, Jasenka Dervišević, član.

3. Zapisnik skupštine vodiće sekretar društva Miodrag Damjanović.

 

III. Na osnovu člana 257. Stav 1. tačka d. i g. Zakona o gospodarskim društvima Nadzorni odbor navodi prijedloge odluka što ih Skupština društva treba donijeti:

1. Izbor predsjednika Skupštine.

2. Izbor ovjerivača zapisnika Skupštine.

3. Nadzorni odbor Društva predlaže da Skupština društva donese slijedeću odluku:

Usvaja godišnji fmansijski izvještaj Uprave o poslovanju društva za 2015. godinu, sa bilansom sta¬nja i bilansom uspjeha, uključujući izvještaj revizora za 2015. godinu, izvještajem Odbora za revizi¬ju i izvještajem Nadzornog odbora,

4. Nadzorni odbor Društva predlaže Skupštini društva da donese slijedeću odluku: Usvaja se prijedlog odluke o načinu pokrića gubitka iz 2015. godine.

5. Nadzorni odbor Društva predlaže Skupštini društva da donese slijedeću odluku:

KPMG BH d.o.o. Sarajevo, La Benevolencije, imenuje se revizorom Društva za 2016. godinu.

6. Nadzorni odbor Društva predlaže Skupštini društva da donese slijedeću odluku:

Razješava se dužnosti prije isteka mandata sukladno svojoj ostavci, član Nadzornog odbora Sanja Vučina, iz Zagreba, 5. Podbrežje 32/A, Republika Hrvatska.

7. Nadzorni odbor Društva predlaže Skupštini društva da donese slijedeću odluku:

8. Da se izbor novog člana Nadzornog odbora izvrši u skladu sa prijedlogom dioničara.

 

IV. Postupak prijave za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini Društva.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju na Skupštine ima onaj dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine trideset dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara - vlastodavca i punomoćnika. Dostavlja se osobno, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila.

Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Skupštini.

Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju na Skupštini obavezan je, najkasnije tri radna dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom po¬dnijeti sekretaru Društva u pisanom obliku prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine. Glasanje na Skupštini vršiće se putem glasačkih listića.

Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu dioničara.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješća Nadzornog odbora, prijedlog odluke o načinu pokrića gubitka, te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Skupštine dioničara između 10 i 12 sati u sjedištu Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u materijale Skupštine ovlašten je sekretar Društva koji nije ovlašten za objašnjenja i tumačenja materijala.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red Skupštine dioničara, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine.

Nadzorni odbor je obavezan, najkasnije osam dana od isteka roka za predlaganje pitanja, prijedloga i odluka za uvrštavanje na dnevni red Skupštine, prijedloge dioničara objaviti na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine.

 

V. Uprava društva će u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, na osnovu ove odluke u istovjetnom tekstu izvršiti objavu poziva za održavanje skupštine u jednim dnevnim novina na području Bosne i Hercegovine.

 

OPRESA d.d. Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: