Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade projekta za rekonstrukciju postrojenja za pripremu demi vode

Izvor: eKapija.ba, 30.05.2013.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNjU, PRERADU I PROMET DERIVATA NAFTE

RAFINERIJA ULjA MODRIČA A.D.

Modriča, 27.05.2013. godine

TEHNIČKI ZADATAK

IZRADA PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU POSTROJENjA ZA PRIPREMU DEMI VODE

 

1. Cilj projekta

Razdvojiti slabo baznu i jako baznu anionsku masu u dva dvoslojna (stratabed) anionska filtera i obezbjediti protustrujnu regeneraciju i anionske i kationske linije.

2. Tehnički opis

Postrojenje za pripremu demineralizovane vode se sastoji od dvije linije, svake kapaciteta 50 m3/N. U okviru svake linije nalaze se po 3 posude sa jonoizmjenjivačkom masom (slabokiseli kationski, jako kiseli kationski i dvoslojni anionski filter). Zajedničke posude za obje linije su otplinjivač SO2 i jako bazni anionski filter. U dvoslojnom anionskom filteru se nalazi Lewatit MonoPlus MP 64 u količini od 2100 L i Lewatiti MonoPlus M 500 u količini od 2500 L. Izvodi se istosmjerna regeneracija sa 4% NaOH. Potrošnja 41 % aOH po regeneraciji je 515 L. U slabo kiselom kationskom filteru se nalazi Lewatit CNP 85 u količini od 3500 L, a u jako kiselom kationskom filteru se nalazi Lewatit MonoPlus  S100 u količini od 2300 L. Izvodi se istosmjerna regeneracija sa 5 % HCL serijski, tj. istovremeno na oba filtera. Potrošnja 31% HCL po regeneraciji je 1360 L. Računski neto učinak je 1200 m3/ regenraciji.

3. Dimenzije posuda sa anionskom masom

- ukupna visina: 4820 mm

- visina plašta : 3000 mm

- unutrašnji promjer 2000 mm

4. Opšti uslovi

1. Pun naziv i adresa ponuđača, kontakt telefon, broj telefaksa, e - mail adresa i kontakt osoba.

2. Ovjerena kopija registracije ponuđača, ne starija od 3 mjeseca

3. Kopija uvjerenja o registraciji PDV obveznika

4. Potvrda o likvidnosti

5. Potrebne dozvole i saglasnosti da ponuđač može izvoditi radove iz ove oblasti .

5. Finansijsko tehnički uslovi:

1. Uslovi i način plaćanja

2. Referenc lista izvedenih radova u poslednje dvije godine na ovim i sličnim poslovima.

3. Ekonomska opravdanost rekonstrukcije.

Kontakt

Popović Bogdan

tel: ++387 53 810 11 1 lok 381

mob: ++387 65 523 839

e-mail: bogdanp@modricaoil.com

Ćosić Saša

tel: ++387 53 810 111 lok381 mob: ++387 65 614 893

e-mail: sasa@modricaoil.com

 

Ostale informacije

Ponude treba da budu dostavljene do 17.06.2013. godine lično na protokol preduzeća ili poštom na adresu Rafinerija ulja Modriča a.d. Vojvode Stepe Stepanovića 49 74480 Modriča sa naznakom „ NE OTVARATI - PONUDA ZA IZRADU PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU POSTROJENjA ZA PRIPREMU DEMI VODE „ .

 

Prvi zamjenik generalnog direktora

Roman V. Romanov

Rukovodilac Sektora Energetike

Đuđelija Željko

Rukovodilac Postrojenja pripreme i obrade vode

Popović Bogdan

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: