Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade glavnog projekta: rekonstrukcija raskrsnice ceste M 4 i lokalne ceste za Bistarc, dionica Donja Orahovica-Šićki Brod

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BiH
D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-2-1-331/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.
Kontakt osoba: Dželila Šehić, dipl.ing.saob., tel: 033/563 488,
e-mail: sdzelilaŽjpcfbih.ba; Branka Mujezinović,dipl.ecc. tel:
033/563-511, e-mail: bmujezinovicŽjpcfbih.ba
Adresa: TEREZIJA 54
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200339240004
Telefon: 033250370
Faks: 033563495
Internet adresa(web):www.jpcfbih.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta:Rekonstrukcija raskrsnice ceste M 4 i
lokalne ceste za Bistarc, dionica Donja Orahovica-Šićki Brod
(010), km 23+500
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada Glavnog projekta:Rekonstrukcija raskrsnice ceste M 4 i
lokalne ceste za Bistarac, dionica Donja Orahovica-Šićki Brod
(010), km 23+500.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji-Obim usluga
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
25.500,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
cesta M4, dionica (010) Donja Orahovica-Šićki Brod, u km 23+500
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 kalendarskih dana od datuma potpisivanja Ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Registracija za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
-Najmanji prosječni godišnji prihod iznad 100.000 KM
(stotinuhiljada KM) ostvarena na realizaciji ugovora za
projektovanje i stručni nadzor: rekonstrukcije raskrsnica,
projektovanja cesta, i/ili projektovanja pješačkih staza u posljednje
tri godine,
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
-Uspješno iskustvo u izvršenju najmanje tri ugovora za
projektovanje: rekonstrukcije raskrsnica, cesta, i/ili pješačkih staza
u zadnje tri godine ,
-Da može osigurati članove stručnog tima
?Vođa tima-dipl.inž.građevinarstva sa najmanje 10 godina iskustva
na poslovima projektiranja cesta, raskrsnica i/ili pješačkih staza
stalno zaposlen u firmi Konsultanta i položenim stručnim ispitom
-ostali relevantni uvjeti iz tenderske dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 28.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih
dodatnih usluga provede u skladu sa članom 11. Zakona o javnim
nabavkama BiH.
UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE:
Počev od 3.6.2013.godine od 9-15 sati, na adresi ugovornog
organa, ili na zahtjev ponuđača putem poštanske pošiljke, uz
potvrdu o uplati 30,00 KM,.
Broj računa: 1540012000213981, INTESA SANPAOLO BANK
D.D. Sarajevo
-Svrha doznake: Otkup TD Izradaglavnog projekta:Rekonstrukcija
raskrsnice ceste M 4 i lokalne ceste za Bistarac, dionica Donja
Orahovica-Šićki Brod (010), km 23+500.
Primalac: JP Cesta Federacije BIH; Vrsta prihoda: 722565;
Općina: 077; Budžetska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0
Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego što je otkupe.
(M1-A-7882-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: