Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izmjene i dopune Urbanističkog projekta poslovnog centra Nugle zapad Bugojno i izmjene dijela Regulacionog plana Vrbas Bugojno

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

OPĆINA BUGOJNO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 395-1-2-1-6/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA BUGOJNO
Kontakt osoba: Muhamed Jusić
Adresa: 307. Motorizovane brigade 92
Poštanski broj: 70230
Opština/Grad: Bugojno
IDB/JIB: 4236189400002
Telefon: 030251444
Faks: 030251222
Elektronska pošta(e-mail):bugojno@bih.net.ba
Internet adresa(web):www.opcina-bugojno.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Opštinski nivo (FBiH),
BUGOJNO
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja pejzaža,
slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog
ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Da
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta i izmjena dijela
Regulacionog plana
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta poslovnog centara Nugle
zapad Bugojno i Izmjena dijela Regulacionog plana "Vrbas"
Bugojno
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Obavezni uvjeti za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH i dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 9.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Sala na V spratu Općine Bugojno
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana na
Info centru Općine Bugojno u periodu od 7 do 15 sati uz dokaz o
uplati na transakcijski račun Općinskog vijeća broj:
1011300000037221 PBS
(M1-A-8048-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: