Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog otpada

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 284-1-2-3-84/13
Broj obavještenja o nabavci: 284-1-2-1-77/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZI-
TETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Adresa: Trnovac bb
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209390440007
Telefon: 035303300
Faks: 035250474
Elektronska pošta(e-mail):info@ukctuzla.ba
Internet adresa(web):www.ukctuzla.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka; sanitarne i
slične usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog otpada
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga zbrinjavanja patološkog otpada na godišnjem
nivou
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Količina data u tenderskoj dokumentaciji (za jednu godinu)
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
71.200,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JZU UKC TUZLA
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 godine
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. cijena, učešće:90,00%
2. uslovi plaćanja, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 10.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 64.000,00
KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 64.000,00
KM
(M1-C-7912-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: