Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga objavljivanja većeg broja obavještenja i oglasa u dnevnim novinama

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
KANTONA SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 893-7-2-4-24/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Elzira Arifhodžić
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200662450000
Telefon: 033562012
Faks: 033562251
Elektronska pošta(e-mail):mbp@ks.gov.ba
Internet adresa(web):www.ks.gov.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo u realizaciji
svojih projekata predviđenih godišnjim Planom i programom rada
ima potrebu za objavljivanjem većeg broja obavještenja i oglasa u
dnevnim novinama, a koji imaju za cilj upoznavanje boračke
populacije sa postupkom ostvarivanja određenih prava po Zakonu o
dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine,
upoznavanje sa rezultatima javno objavljenih poziva i konkursa,
objava čestitki i sjećanja povodom značajnih datuma iz perioda
odbrambeno-oslobodilačkog i sjećanja na zaslužne pripadnike
boračkih populacija, kao i obavještavanje zainteresovanih
ponuđača u realizaciji postupka javnih nabavki u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama. Procijenjena sredstva na godišnjem
nivou za ovu nabavku iznose do cca 25.000,00 KM bez PDV-a (cca
29.250,00 KM sa PDV-om )
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 21.6.2013. Vrijeme: 15:00
Adresa i mjesto: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, 71000
Sarajevo
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Elzira Arifhodžić, Velid Imamović
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200662450000
Telefon: 033562008
Faks: 033562251
Elektronska pošta (e-mail):elzira.arifhodzic@mbp.ks.gov.ba
Internet adresa (web):www.mbp@ks.gov.ba
(M1-D-7965-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: