Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade idejnog projekta nastavka Obilaznice Velike Kladuše (geoistražni radovi, idejno rješenje jednog mosta)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BiH
D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-2-1-334/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BiH d.o.o.
Kontakt osoba: Fata Terzić, tel: 033/563-460, e-mail:
fterzicŽjpcfbih.ba (Projektni zadatak); Branka Mujezinović, tel:
033/563-511,e-mail: bmujezinovicŽjpcfbih.ba (postupak)
Adresa: TEREZIJA 54
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200339240004
Telefon: 033250370
Faks: 033563495
Internet adresa(web):www.jpcfbih.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade idejnog projekta nastavka Obilaznice Velike Kladuše
L=cca2km uraditi dvije varijante rekonstrukcije, te izvesti potreban
nivo geoistražnih radova za nivo idejnog projekta. Projektom je
obuhvaćen i idejno rješenje jednog mosta (čiji otvor je potrebno
dimenzionirati), orijetaciono otvora 20m.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema Projektnom zadatku datom u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema Projektnom zadatku datom u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
20.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Velika Kladuša
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema rokovima iz projektnog zadatka
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- prosječan godišnji prihod koji je ponuđač ostvario na pružanju
usluga projektiranju cesta u posljednje tri (3) godine, u visini iznad
20.000,00 KM.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Tehnička i profesionalna sposobnost dobavaljača treba garantirati
uspješnu realizaciju ugovora, odnosno ispunjavati relevantne
zahtjeve date u tenderskoj dokumentaciji:
- Uspješno iskustvo kao glavni ugovarač u realizaciji najmanje tri
(3) ugovora na pružanju usluga projektiranja cesta koji su
realizirani u prethodne tri (3) godine, od kojih je najmanje jedan (1)
ugovor veće vrijednosti od ponude,
- Da može osigurati tehničko osoblje koji će biti uključeno na
obavljanju predmetnih usluga, u skladu sa sljedećim kriterijima:
Voditelj projekta, dipl.ing.građ sa položenim stručnim ispitom i
najmanje 10 godina iskustva na projektima cesta;
Projektant za trasu, dipl.ing.građ sa položenim stručnim ispitom i
najmanje 5 godina iskustva na projektiranju cesta;
Projektant za objekte, dipl.inž.građ. sa položenim stručnim ispitom
i iskustvom od najmanje 3 godine na projektima cestovnih objekata
(mostova)
Pravna osoba koja nema zaposlene projektante po traženoj
kvalifikaciji i odgovarajućim stažom, mora osigurati angažiranje
projektanata, diplomiranih inžinjera, sa stručnim ispitom i
odgovarajućim stažom, sklapanjem poslovnih ugovora s pravnim
osobama, registriranim za obavljanje djelatnosti projektiranja.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 4.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
a) Ponuđač je dužan prije potpisivanja ugovora, tj. u zakonskom
roku predviđenom za potpisivanje ugovora, a u skladu sa Uredbom
o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i
sudionicima u građenju ("Sl. novine Federacije BiH", br.48/09) i
ostalim važećim podzakonskim aktima, osigurati:
1. Ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za
projektoviranje cesta i objekata na cestama;
2. Ovlaštenje Federalnog Ministarstva prostornog uređenja za
izvođenje geotehničkih istraživanja
3.Ovlaštenje Federalnog Ministarstva prostornog uređenja za
izradu geotehničkih projekata;
(Ako Ponuđač nema sva ovlaštenja, tada u svojstvu pravnog
subjekta može povjeriti izradu geotehničkog projekta ili izvođenje
geotehničkih istraživanja samo pravnom subjektu koji posjeduje
ovlaštenje Ministarstva .)
Ukoliko ne osigura navedeno ovlaštenje, smatraće se da je odustao
od potpisivanja ugovora i ugovor se dodjeljuje sljedećem
kvalificiranom ponuđaču sa rang liste koji posjeduje traženo
ovlaštenje.
b) Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih
usluga provede u skladu sa članom 11. ZJN.
USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE:
Počev od 11.6.2013. god. uz potvrdu o uplati 30,00 KM i prethodnu
najavu svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.
Broj računa: 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank dd,
Sarajevo;
Svrha doznake: otkup TD br. Ref: JPCFBH/02.1-4895-U/13-FT,
Usluge izrade idejnog projekta nastavka Obilaznice Velike Kladuše
L=cca 2km
Primalac: JP Ceste Federacije BiH;
Vrsta prihoda: 722565
Općina: 077; Budžetska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0
Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego što je otkupe.
IV.5.ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE: Jedan od
službenih jezika BiH
(M1-A-8487-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: