Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga angažovanja pomoćnih radnika na poslovima izrade infrastrukture TK pristupnih mreža na području ZDK

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM INŽENJERING SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-377/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo
Kontakt osoba: Kemal Kadić
Adresa: Bulevar Meše Selimovića br. 18
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200211100102
Telefon: 033464733
Faks: 033460974
Elektronska pošta(e-mail):kemal.kadic@bhtelecom.ba
Internet adresa(web):www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Angažovanje pomoćnih radnika na poslovima izrade infrastrukture
TK pristupnih mreža na području Zeničko-dobojskog kantona
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje Zeničko-dobojskog kantona
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 1.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Zgrada Telecom Inženjeringa, ul. Bulevar Meše
Selimovića br. 18, 71 000 Sarajevo, I sprat - sala 100
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj
nabavci usluga putem otvorenog postupka OP 18-19/13 su date sve
neophodne informacije za sačinjavanje ponude.
Tendersku dokumentaciju dobavljači mogu preuzeti na zahtjev, uz
prikaz uplate nepovratnog novčanog iznosa od 10,00 KM, svakim
radnim danom od 8:00 - 15:30 ili će ugovorni organ dobavljačima
otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana nakon
prijema zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije.
Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavljači šalju na
broj faksa 033/460 974.
Uplatu izvršiti na broj računa 3389002208635108, UNICREDIT
BANK D.D. uz naznaku "Tender broj OP 18-19/13"
(M1-A-8450-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: