Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga vanjskog/nezavisnog revizora za 2012. godinu

Izvor: Dnevni Avaz, 15.06.2013.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

APTOEKA „9. MAJ" GORAŽDE

 

Na osnovu člana 49. i člana 52. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, člana 32. Zakona o ustanovama, Statuta JZU Apoteka „9. Maj" Goražde i Upravnog odbora broj: 61/13 od 24. 05. 2013. godine, Direktor JZU Apoteka „9. Maj" Goražde, raspisuje

 

KONKURS

ZA IZBOR VANJSKOG/NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2012. GODINU

 

I Objavljuje se konkurs za izbor vanjskog/nezavisnog revizora radi revizije finansijskog poslovanja JZU Apoteka „9. Maj" Goražde za 2012. godinu.

 

II Odabir vanjskog/nezavisnog revizora za 2012. godinu u JZU Apoteka „9. Maj" Goražde izvršit će Komisija za izbor vanjskog revizora, većinom glasova, na osnovu provedenog konkursa.

 

Zadatak vanjskog/nezavisnog revizora je da izvrši reviziju finansijskog poslovanja. Naknada za izvršenu reviziju uređuje se ugovorom na osnovu odluke Komisije.

 

III Kandidati koji se prijavljuju dužni su uz prijavu dostaviti slijedeće:

• Rješenje o registraciji revizorskog društva;

• Certifikat revizorskog društva o ispunjavanju uslova za rad;

• Cijenu usluga i vrijeme trajanja revizije;

• Plan revizije;

• Specifikaciju poslova u skladu sa propisima.

 

IV Kriteriji za izbor najpovoljenije prijave su:

• Cijena i uslovi plaćanja;

• Referense ponuđača;

• Rok realizacije usluga.

 

V Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana posljednjeg objaljivanja.

Prijave na Konkurs za izbor vanjskog/nezavisnog revizora za 2012. godinu dostaviti lično, ili preporučeno poštom na adresu: JZU Apoteka „9. Maj" Goražde, Ulica Kulina Bana broj 16, 73000 Goražde, (Komisija za izbor vanjskog revizora).

Na koverti obavezno napisati „prijava na konkurs za izbor vanjskog/nezavisnog revizora" „NE OTVARATI".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: