Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga snabdijevanja vozila tečnim gorivima i mazivima na području Kantona Sarajevo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-2-1-181/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo, Podružnica
"Elektrodistribucija" Sarajevo
Kontakt osoba: ZLATAN SKORUPAN
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751000
Faks: 033751575
Internet adresa(web):www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 (dvije) godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 630.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge snabdijevanja vozila Podružnice "Elektrodistribucija"
Sarajevo tečnim gorivima i mazivima na području Kantona
Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge snabdijevanja vozila Podružnice "Elektrodistribucija"
Sarajevo tečnim gorivima i mazivima na području Kantona
Sarajevo po ponovljenom otvorenom postupku broj
10304-OP-001A/13
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tehničkoj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje djelatnosti, kako
je navedeno u tednerskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako
je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako
je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 10.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 17.7.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.7.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azići, zgrada EMR, soba 207, II sprat,
71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
INFORMACIJE VEZANE ZA OTKUP TENDERSKE
DOKUMENTACIJE:
Uplata novčane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od
20,00 KM se može izvršiti na račun broj: 1549212004441266
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
Za plaćanja unutar BiH, uplata se vrši na račun broj:
1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
Za plaćanja izvan BiH, uplata se vrši preko Raiffeisen bank d.d.
Sarajevo, snjift RZBABA2S,
na račun broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d.
Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije.
OPŠTE INFORMACIJE:
1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponuđač moraju biti
ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog lica ponuđača.
2. Priložena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana,
složena i označena.
3. Ponudu dostaviti u zapečaćenoj koverti poštom ili na protokol
Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do
roka naznačenog u tački IV.4.
4. Na koverti uz punu adresu ponuđača obavezno naznačiti:
JAVNO NADMETANJE PO PONOVLJENOM OTVORENOM
POSTUPKU BROJ: 10304-OP-001A/13 Usluge snabdijevanja
vozila Podružnice "Elektrodistribucija" Sarajevo tečnim gorivima i
mazivima na području Kantona Sarajevo PONUDA SA
CIJENAMANE OTVARATI DO 17.07.2013. DO 10.00 SATI.
5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u
razmatranje.
6. Obavještenje ponuđača o rezultatima (Svi učesnici u javnom
nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu će biti
blagovremeno obaviješteni o rezultatimapostupka dodjele ugovora
u skladu sa odredbama člana 38. i člana 40. Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sađida
Bojić,tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dražen Ćorić (za
tehnička pitanja) tel. 033/751-463
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751595
Faks: 033751499
E-mail:z.skorupan@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Zlatan Skorupan ili Sađida Bojić, I sprat, soba 107,
uz predočenje originalne uplatnice o izvršenoj uplati novčane
naknade za tendersku dokumentaciju
Adresa: Hifzi Bjelevca 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751595
Faks: 033751499
E-mail:z.skorupan@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sađida
Bojić,tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dražen Ćorić (za
tehnička pitanja) tel. 033/751-463
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751000
Faks: 033751575
E-mail:z.skorupan@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(M1-A-8824-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: