Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga tehničkog pregleda i pranja vozila i usluga fizičke i tehničke zaštite objekata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE/KANTON
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 514-1-2-1-41/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Vlada Hercegovačko-neretvanske županije/kanton
Kontakt osoba: Melanija Ćorić
Adresa: Stjepana Radića 3.
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227310410003
Telefon: 036449020
Faks: 036449030
Elektronska pošta(e-mail):vladahnz@tel.net.ba
Internet adresa(web):www.vlada-hnz-k.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Županijska razina,
Hercegovačko-neretvanska županija/Hercegovačko-neretvanski
kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 3
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Odgođeno iz proračunskih sredstava.
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se osigurati do 8.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:15.7.2013 Vrijeme:11:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 15.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Stjepana Radića br.3 Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od
09:00 do 14:30 sati. Prilikom preuzimanja tenderske
dokumentacije, zainteresirani ponuditelji dužni su predočiti dokaz
o uplati naknade od 20,00 KM po LOT-u na žiro račun Naručitelja:
- 3380002200005953
- UniCredit Bank d.d.
- svrha doznake: Uplata tenderske dokumentacije
- primalac: Proračun HNŽ/K
- vrsta prihoda: 722631
- proračunska organizacija: 1202001
- općina: 180
s naznakom: "Uplata tenderske dokumentacije za LOT-____ i
nazivom LOT-a.
Svi ponuditelji koji su u prethodnom postupku, a koji je
obustavljen, platili naknadu za preuzimanje tenderske
dokumentacije, nisu obvezni ponovo uplatiti istu.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Vlada Hercegovačko-neretvanske županije/kanton
Kontakt osoba: Melanija Ćorić
Adresa: Stjepana Radića 3.
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227310410003
Telefon: 036449020
Faks: 036449030
E-mail:vladahnz@tel.net.ba
Internet adresa:www.vlada-hnz-k.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Vlada Hercegovačko-neretvanske županije/kanton
Kontakt osoba: Melanija Ćorić
Adresa: Stjepana Radića 3.
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227310410003
Telefon: 036449020
Faks: 036449030
E-mail:vladahnz@tel.net.ba
Internet adresa:www.vlada-hnz-k.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: Vlada Hercegovačko-neretvanske županije/kanton
Kontakt osoba: Melanija Ćorić
Adresa: Stjepana Radića 3.
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227310410003
Telefon: 036449020
Faks: 036449030
E-mail:vladahnz@tel.net.ba
Internet adresa:www.vlada-hnz-k.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tehnički pregled vozila
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Tehnički pregled vozila u vlasništvu Vlade, ministarstava i drugih
tijela županijske uprave, sudova, škola HNŽ/K.
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. ponuđena cijena, učešće:90,00 %
2. rok plaćanja (60 ili 90 ili 120 dana), učešće:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sjedište Vlade, ministarstava i drugih tijela županijske uprave,
sudova, škola HNŽ/K.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pranje službenih vozila
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Pranje službenih vozila u vlasništvu Vlade, ministarstava i drugih
tijela županijske uprave, sudova, škola HNŽ/K.
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. ponuđena cijena, učešće:90,00 %
2. rok plaćanja (60 ili 90 ili 120 dana), učešće:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Praonica ponuditelja.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Fizička i tehnička zaštita objekata
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Unutarnja fizička i tehnička zaštita prostorija Vlade, ministarstava i
drugih tijela županijskke uprave, sudova, škola HNŽ/K.
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
230.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. ponuđena cijena, učešće:90,00 %
2. rok plaćanja (60 ili 90 ili 120 dana), učešće:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sjedišta Vlade, ministarstava i drugih tijela županijske uprave,
sudova, škola HNŽ/K.
(M1-A-8862-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: