Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga osiguranja mašina od loma i nekih drugih opasnosti, osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, osiguranje životinja od uginuća i prinudnog klanja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 66-1-2-1-179/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP "Sarajevo-šume"d.o.o.Sarajevo
Kontakt osoba: Sulejman Aljović, dipl.ecc.
Adresa: Maršala Tita 7/2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200630090001
Telefon: 033219173
Faks: 033219172
Elektronska pošta(e-mail):saljovic@sarajevo-sume.ba
Internet adresa(web):www.sarajevo-sume.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, osiguranje od
opasnosti požara i nekih drugih opasnosti,osiguranje životinja od
uginuća i prinudnog klanja
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
25.500,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Na prostoru kojim gospodari Preduzeće
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
predviđa se zaključivanje ugovora na period od 12 mjeseci od dana
zaključenja odnosno od 30.08.2013.g.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
3. Vremenski rok isplate od momenta komletiranja dokumentacije,
učešće:5,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 22.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 5,00 KM sa uračunatim pdv-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 22.7.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.7.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Titova 7/II,Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda za javnu nabavku usluga broj:0103-1036-7/13-ne
otvaraj-dostavljaju se na adresu:KJP "Sarajevo šume" doo
Sarajevo, Ul. M.Tita 7/II. Tenderska dokumentacija se može
uplatiti na ž.r. broj:161-000-00367200-40 otvoren kod Raiffeisen
bank dd Sarajevo.Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije
donijeti na uvid uplatnicu o izvršenoj uplati otkupa iste, odnosno
pismenim zahtjevom ponuđača tenderska dokumentacija biće
poslata poštom.
(M1-A-9291-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: