Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga popravke i održavanja motornih vozila sa nabavkom materijala za popravku i održavanje vozila, motornog ulja, auto guma i ostalog potrošnog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA
DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU
PODATAKA BIH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 197-1-2-1-190/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka BiH
Kontakt osoba: Adnan Vukojević
Adresa: Petra Kočića 61 Banja Luka
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402889700004
Telefon: 051340170
Faks: 051340180
Elektronska pošta(e-mail):adnan.vukojevic@iddeea.gov.ba
Internet adresa(web):www.iddeea.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga opravke i održavanja motornih vozila sa
nabavkom materijala za opravku i održavanje vozila, motornog
ulja, auto guma i ostalog potrošnog materijala
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
DatouTD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
DatouTD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
DatouTD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
DatouTD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 19.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20 KM za svaki LOT
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 25.7.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Banja Luka, Petra Kočića broj 61.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otvaranje ponuda će se izvršiti dana 25.07.2013. godine i to za LOT
1 u 12:00 sati a za LOT 2 isti dan u 12:30 sati. Instrukcija za uplate je
dostupna na web stranici Agencije www.iddeea.gov.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga opravke i održavanja motornih vozila sa
nabavkom materijala za opravku i održavanja vozila i motornog
ulja
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
DatouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
46.837,60 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
DatouTD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Banja Luka
V. Dodatne informacije
Otvaranje ponuda za LOT 1 će se izvršiti dana 25.07.2013. godine u
12:00 sati.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka auto guma i ostalog potrošnog materijala
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
DatouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
13.076,92 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
DatouTD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Banja Luka
V. Dodatne informacije
Otvaranje ponuda za LOT 2 će se izvršiti dana 25.07.2013. godine u
12:30 sati.
(M1-A-9229-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: