Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga servisiranja i održavanja liftova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 437-1-2-1-121/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Senad Mujić
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033284524
Faks: 033217966
Elektronska pošta(e-mail):info@szzp.gov.ba
Internet adresa(web):www.szzp.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga servisiranja i održavanja liftova
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 18.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 23.7.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.7.2013. Vrijeme: 10:15
Mjesto: Sala 1/I Zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine, Trg BiH br. 1, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija za nabavku usluga servisiranja i
održavanja liftova se može preuzeti na adresi Službe za zajedničke
poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH br. 1, Sarajevo,
ured broj 31, u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa
punim nazivom i adresom ponuđača, brojem telefona i telefaksa,
poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponuđači
registrovani u BiH) i imenom i prezimenom lica koje će preuzeti
dokumentaciju.
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Admir Hrapo
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033284565
Faks: 033217966
E-mail:admir.hrapo@szzp.gov.ba
Internet adresa:www.szzp.gov.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pružanje usluga servisiranja i održavanja liftova u zgradi
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
33.333,30 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseci, a najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponuđačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Zgrada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH br.
1, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pružanje usluga servisiranja i održavanja liftova u zgradi
prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
98.290,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseci, a najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponuđačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Zgrada prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH
br. 3, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pružanje usluga servisiranja i održavanja liftova u zgradi
pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
8.205,12 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseci, a najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponuđačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Zgrada pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, Kraljice
Jelene br. 88, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pružanje usluga servisiranja i održavanja liftova u zgradi institucija
Bosne i Hercegovine u Mostaru
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
3.076,92 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseci, a najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponuđačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Zgrada institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, ul. Kneza
Domagoja bb, Mostar
(M1-A-9292-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: