Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga grijanja decentraliziranim sistemom, putem korišćenja energenta na drvni pelet

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

JUSZ SOCIJALNO GERIJATRIJSKI CENTAR
BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1006-1-2-1-11/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JUSZ SOCIJALNO GERIJATRIJSKI CENTAR
BANJA LUKA
Kontakt osoba: VIŠNJA KOSTIĆ
Adresa: KRAJIŠKIH BRIGADA 104
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400992040001
Telefon: 051319407
Faks: 051319407
Elektronska pošta(e mail):info@sgcbl.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao podI.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Socijalna zaštita
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge grijanja - "drvni pelet"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Pružanje usluga grijanja decentraliziranim sistemom, putem
korišćenja energenta na "drvni pelet"
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
208.054,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
208.054,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka, Krajiških brigada 104
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 mjeseci
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Nalaze se u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Nalaze se u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Nalaze se u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Nalaze se u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 22.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 22.7.2013. Vrijeme: 9:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.7.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Banja Luka, Krajiških brigada 104, restoran
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Informacije se mogu dobiti radnim danom od 08.00 do 14.00
časova. Tenderska dokumentacija će se izdati na zahtjev i dokaz o
izvršenoj uplati bespovratne novčane naknade u iznosu od 30,00
KM na žiro-račun br. 561-099-00000181-48. Ponude mogu
podnijeti samo oni koji su preuzeli tendersku dokumentaciju.
(M1-A-8986-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: