Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade strategije jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH

Izvor: Dnevni list, 24.06.2013.

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

BOSNA I HERCEGOVINA PROJEKAT PODRŠKA MREŽAMA SOCIJALNE SIGURNOSTI I ZAPOŠLJAVANJU Kredit br. 4704-0 BA

 

Naziv zadatka:  Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine

Referenca br:    BA-SSNESP-CQ-19-CS-13-4704-0

Bosna i Hercegovina je dobila finansijska sredstva od Svjetske banke za troškove Projekta podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja i namjerava upotrijebiti dio sredstava za konsultantske usluge.

Konsultantske usluge ("Usluge") uključuju: Izrada strategije jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, koja će sadržavati:

- Postojeći pravni okvir koji se odnosi na javne službe za zapošljavanje sa osvrtom na funkciju posredovanja u zapošljavanju

- Stanje kadrovskih i organizacionih kapaciteta, te smjernice za izradu organizacije i sistematizacije radnih mjesta u javnim službama za zapošljavanje u kontekstu potreba jačanja funkcije posredovanja u zapošljavanju

- Smjernice za izradu funkcionalnog informacionog sistema javnih službi za zapošljavanje u FBiH

- Smjernice za unapređenje evidencije nezaposlenih osoba (Novi pristup vođenju evidencija u oblasti zapošljavanja- izražavanje realnog broja osoba koje aktivno traže posao) - smjernice / primjeri dobre prakse kako diferencirati različite tipove klijenata javnih službi za zapošljavanje - "profiliranje klijenata"

- Pogledi o motivacijama i demotivacijama za traženje posla koje proizilaze iz trenutnog sistema za posredovanje u zapošljavanju, primjenjene pasivne i aktivne politike tržišta rada (mix potreba i mjera podrške primjenjenih od strane službi za zapošljavanje, uključujući u oblasti posredovanja)

- Smjernice za rješavanje problema administriranja zdravstvenog osiguranja u javnim službama za zapošljavanje

- Smjernice za jačanje funkcije posredovanja u zapošljavanje i savjetodavnog rada sa nezaposlenim osobama i poslodavcima u javnim službama za zapošljavanje i preporuke za kvalitetnije partnerstvo javnog i privatnog sektora u posredovanju u zapošljavanju

- Preporuke u vezi sa implementacijom mjera aktivne politike zapošljavanja

- Uloga javnih službi za zapošljavanje i mogućnosti implementacije mjera aktivne politike zapošljavanje koje se odnose na obuku, obuku na radnom mjestu, stručno osposobljavanje i usavršavanje, dokvalifikaciju, obrazovanje odraslih generalno, razvoj centara za obuku, saradnju sa privatnim izvođačima obuka

- Ključne preporuke

Planirani period implementacije je 6 mjeseci.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike putem Jedinice za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja poziva podobne konsultantske firme ("Konsultanti") da izraze interes u obezbjedenju Usluga. Zainteresovani konsultanti trebaju obezbijediti informacije koje će demonstrirati da posjeduju zahtjevane kvalifikacije i relevantno iskustvo za izvršenje Usluga. Kriteriji su:

- Kvalifikovane konsultantske firme i njihovo osoblje za ovaj zadatak treba da imaju ekstenzivno iskustvo u oblasti gore navedenih usluga. Zahtjevano minimalno iskustvo treba biti demonstrirano sa najmanje dva zadatka koja uključuju slične usluge u zadnjih 10 godina.

- Konsultant treba da ima adekvatan i stručan tim za obavljanje zadatka, koji treba da uključuje: eksperta za pravo, eskperta za oblast zapošljavanja, ekspert za integraciju IT sistema i analizu tržišta rada i experta za izradu procedura. Svi individualni konsultanti raspoloživi za ovaj zadatak moraju imati najmanje 5 godina profesionalnog iskustva. Voda tima mora imati zvanje doktora nauka u oblasti društvenih nauka/ekonomije/prava/lT, ostali individualni konsultanti najmanje univerzitetsko obrazovanje.

- Poznavanje sektora zapošljavanja u BiH

- Poznavanje sektora zapošljavanje u zemljama zapadnog Balkana i Evrope će imati dodatnu prednost

Zainteresovani konsultanti trebaju obratiti pažnju na paragraf 1.9 Smjernica Svjetske banke: "Odabir i angažman konsultanata po IDA kreditima od strane zajmoprimca Svjetske banke", maj 2004. godine, revidirane oktobra 2006. godine ("Smjernice za konsultante"), kojim je definisana politika Svjetske banke o konfliktu interesa.

Konsultanti se mogu udruživati sa drugim firmama u formi zajedničkog ulaganja ili podkonsultanta u cilju povećanja kvalifikacija.

Konsultant će biti izabran u skladu sa methodom odabira na osnovu kvalifikacija konsultanta (CQ) navedenim u Smjernicama za konsultante.

Dodatne informacije mogu se dobiti na dole navedenoj adresi.

Izrazi interesovanja moraju biti dostavljeni u pismenoj formi na dole navedenu adresu (lično ili putem pošte i e-mail-om) najkasnije dana 10. jula 2013. godine.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja

Amrudin Nurak, direktor

Logavina 7,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: (++387-33) 279-180, Fax: (++387- 33) 279-181

E-mail: piuseser@bih.net.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: