Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga projektovanja sekundarne kanalizacione mreže

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

OPĆINA VELIKA KLADUŠA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 88-1-2-1-9/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Velika Kladuša
Kontakt osoba: Sebila Dervić Melkić i Selim Kajtezović
Adresa: Ul. Hamdije Pozderca 3
Poštanski broj: 77230
Opština/Grad: Velika Kladuša
IDB/JIB: 4263205420008
Telefon: 037770030
Faks: 037775272
Elektronska pošta: vkladusaŽbin.net.ba
Internet adresa:www.velikakladusa.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: VELIKA KLADUŠA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja pejzaža,
slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog
ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga projektovanja sekundarne kanalizacione mreže
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Ugovor o vršenju usluge projektovanja sekundarne kanalizacione
mreže u općini Velika Kladuša
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
150.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Velika Kladuša
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
8 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz ponuđača da nema smetnji za njegovo učešće u otvorenom
postupku u skladu sa članom 23. ZJN. Kako je dato u tenderskoj
dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje djelatnosti, kako
je dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova iz člana
26. ZJN, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.7.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Ul. Hamdije Pozderca 3, Velika Kladuša 77230
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novčana naknada za otkup tenderske dokumnetacije uplaćuje se
kod: Raiffeisen bank d.d. BiH, Filijala Velika Kladuša, broj
transakcijskog računa: 1610350042920020, vrsta prihoda: 723139,
poziv na broj: 0000000000, svrha doznake: javna nabavka - izraga
glavnog projekta sekundarne mreže kanalizacionog sistema općine
Velika Kladuša.
Dokaz o uplati naknade za otkup TD dostaviti uz zahtjev za
preuzimanje TD.
Predstavnik ponuđača koji prisustvuje otvaranju ponuda treba imati
pismeno ovlaštenje ponuđača za potpisivanje i preuzimanje
zapisnika sa javnog otvaranja ponuda.
Ponude se dostavljaju lično na prijemnoj kancelariji Općine Velika
Kladuša ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom
"Ponuda za izradu glavnog projekta sekundarne mreže
kanalizacionog sistema općine Velika Kladuša, Ne otvaraj". Na
poleđini koverte napisati punu adresu, naziv, kontakt osobu i
telefon/fax ponuđača. Sve stranice ponude (sa dodacima -
prilozima) treba da budu numerisane i uvezane.
Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom
obajveštenju o nabavci, kao i dokumente navedene u TD, na način i
u formi utvrđenoj u TD, u suprotnom ista može biti eliminirana
zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.
(M1-A-9580-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: