Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga prijevoza učenika u prvom polugodištu 2013/2014. godine

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

OSNOVNA ŠKOLA "VAREŠ" U VAREŠU
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1052-1-2-1-7/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Osnovna škola "Vareš" u Varešu
Kontakt osoba: Sabina Librić
Adresa: Ulica put mira br.37
Poštanski broj: 71330
Opština/Grad: Vareš
IDB/JIB: 4218237590007
Telefon: 032849250
Faks: 032843112
Elektronska pošta: osvares@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika Osnovne škole "Vareš" u Varešu za prvo
polugodište 2013 / 2014
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika Osnovne škole"Vareš" u prvom polugodištu
2013/2014 na relacijama:
LOT 1
Vareš-Daštansko - stanica u sklopu relacije Pržići
Vareš - Ligatići - stanice Mižnovići i Oćevija
Vareš - Dragovići - stanica Mijakovići
Vareš - Ravne - stanica Zubeta
Vareš - Krčevine - stanice Ponikva, Zvijezda i Vijaka
Pržići - Daštansko
LOT 2
Vareš - Borovica
Duboštica - Pogar
Vareš - Pogar
LOT 3
Vareš - Vareš Majdan
Vareš - Zaruđe
Vareš - Osoje ( Dužnovića kuća) - stanica Ponikva
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Garancija za izvršenje ugovora je 5% od ukupne vrijednosti
ugovora.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 21.8.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 21.8.2013. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Osnovna škola"Vareš" Ulica put mira br.37 Vareš
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može se podići uz pismeni zahtjev i
dokaz o uplati novčane naknade 20,00KM.
Sredstva se uplaćuju kod IKB Zenica na depozitni račun broj:
1340100000001672;
vrsta prihoda 722631;
općina 096;
budžetska organizacija 2202029.
Tenderska dokumentacija se može podići do 17.08.2013.g. svakim
radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.
Zainteresirani dobaljavači imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika Osnovne škole"Vareš" u prvom polugodištu
2013/2014 na relacijama:
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1: Vareš-Daštansko - stanica u sklopu relacije Pržići; Vareš -
Ligatići - stanice Mižnovići i Oćevija;
Vareš - Dragovići - stanica Mijakovići;
Vareš - Ravne - stanica Zubeta;
Vareš - Krčevine - stanice Ponikva, Zvijezda i Vijaka;
Pržići - Daštansko.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prijevoz 44 učenika sa 14 sela
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
43.544,76 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2013.g.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Vareš
V. Dodatne informacije
Prema tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika Osnovne škole"Vareš" u prvom polugodištu
2013/2014 na relacijama:
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 2 Vareš - Borovica ; Duboštica - Pogar; Vareš - Pogar.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prijevoz 4 učenika sa 3 sela
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
12.711,59 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2013.g.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Vareš
V. Dodatne informacije
Prema tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika Osnovne škole"Vareš" u prvom polugodištu
2013/2014 na relacijama:
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 3: Vareš - Vareš Majdan; Vareš - Zaruđe;
Vareš - Osoje (Dužnovića kuća) - stanica Ponikva.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prijevoz 34 učenika sa 4 sela.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
31.668,90 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2013.g.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Vareš
V. Dodatne informacije
Prema tenderskoj dokumentaciji
(M1-A-9774-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: