Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga revizije finansijskog poslovanja

Izvor: Oslobođenje, 09.07.2013.

INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA

DIONIČARSKO DRUŠTVO ZENICA

- Nadzorni odbor Banke -

Broj: 01/3-10599/13

Zenica, 27. 6. 2013. godine

 

Na osnovu člana 31.j Zakona o bankama ('SL novine FBiH", broj: 39/98,32/00,48/01, 27/02,41/02,58/02,13/03 i 28/03), Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj: 83/09), u skladu sa članom 78. Statuta Investiciono-komercijalne banke DD Zenica, prečišćeni tekst, na prijedlog Uprave Banke, Nadzomi odbor Banke, na svojoj 35. sjednici održanoj 27.6.2013. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

1. Da se putem javnog oglasa pribave ponude od nezavisnih revizorskih društava za obavljanje revizije finansijskog poslovanja Banke za 2013. godinu, u roku od 15 dana, od dana raspisivanja oglasa.

2. Pravo učešća:

Ponudači mogu biti revizorska društva koja su registrovana za obavljanje djelatnosti za koje se objavljuje javni oglas i da imaju međunarodne reference.

3. Sadržaj ponude:

- naziv i tačna adresa ponuđača

- dinamika obavljanja revizije

- cijena

- uslovi plaćanja

- reference

- ispunjavanje uslova iz člana 50. do 52. Zakona o računovodstvu

4.Banka će kod ocjene izbora najpovoljnijeg ponuđača naročito cijeniti:

- kompletnost ponude

- reference

- rokove izvođenja revizije

- cijenu

- uslove plaćanja

5. Podnošenje i otvaranje ponuda:

Ponudu kovertirati i zapečatiti, sa posebnom naznakom: "PONUDA - NE OTVARAJ" - Za javni oglas, za obavljanje revizije poslovanja Investiciono-komercijalne banke DD Zenica.

U razmatranje se uzimaju ponude koje budu stigle u roku od 15 dana, od dana objavljivanja oglasa. O rezultatima javnog oglasa ponudači će biti blagovremeno pisano obaviješteni.

6. Završne odredbe:

Banka ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog oglasa.

Banka zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poništi javni oglas ili odbije ponude u bilo koje vrijeme, prije sklapanja ugovora i da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti ima obavezu objašnjenja razloga takve odluke.

Učesnici u javnom oglasu za sve informacije mogu se obratiti pisanim putem na fax 032-448-501 ili tel. 448-406.

7. Po isteku roka za pribavljanje ponuda navedenih u tački 1. ove odluke, iste će razmatrati Odbor za reviziju, te uputiti prijedlog za imenovanje revizorskog društva Nadzornom odboru za usvajanje.

8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Ibrahim Fazlić dipl. oec.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: