Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka usluga servisiranja vozila

Datum objave: 04.10.2019. 08:38 / Izvor: Akta.ba, 01.10.2019.

Broj: JN-1-01-16-4-32-9/19

Datum: 01.10.2019. godine

 

Ministrica za ljudska prava i izbjeg lice B i H, na os novu č lana SS. Za ko na o upravi (,,S lužbe ni g las nik BIH" , broj 32/02 i I 0 2/ 09) , č lana 69. stav (2) tačka a), č la na 70. stav(1), (4) i (6), čla na 88. Zakona o javnim nabavkama (,, Službeni g lasnik BIH" , broj 39/14) , na Preporuku Komisije za nabavke, broj: JN-1- 01-16-4-32-7/19 od 19.9.2019. godine , u postupku javne nabavke usluga servisiranja vozila, donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja vozila

 

Član 1.

Poništava se nabavka  usluga  servisiranja vozila,  za  potrebe  Minis ta rstva  za  ljudska  prava  i  izbjeglice  BiH, iz razloga što nij e d osta vljena nijedna ponuda u o dređe nom  krajnjem  roku član  69.  stav  (2)  tačka  a) Zakona o javnim nabavkama (,,Službe ni glas nik BiH", broj 39/14).

 

Član 2.

Za izvr še nje ove Odluke zadužuje se i ovlašć uje Sektor za opšte, pravne i finansijs ko-m ate rijaln e poslove.

 

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercgovine (www.mhrr.gov.ba).

 

Član 4.

Ova Od luka stupa na s na g u danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Po stupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka ja vne nabavke usluga servisiranja vozila, broj: JN-l-01-16-4-32-1/19 od 5.9.2019. godine. Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zatjeva za dostavu ponuda za nabavku usluga servisiranja vozila. Procijenjena vrijedost javne nabavke je 3.300,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.861,00 KM sa PDV-om. Obavještenje o nabavci , broj: 679-7-2-25-3-17/19 objavljena  dana  6.9.2019.  godine  na  Portalu  javnih  nabavk.  Tenderska doku mentacija, broj: JN-l -01-16-4-32-2/19 od 6.9.2019. godine. Komisija za nabavke imenovana je Odlukom, broj: 0l -02-2-297-2/19, od 23.01.2019. godine.

 

Komisija za nabavke dostavila je ugovornom  organu,  ministrici  za  ljudska  prava  i  izbjeglice  BiH,  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda , broj: JN- l -01-16-4-32-6/19  od  19.9.2019.  godine,  Preporuku  o ponište nju postupka javne nabavke, broj: JN- l -01-16-4-32-7/19 od 19.9.2019. godine i  Iz vještaj o  radu, broj: JN- 1 -01-16-4 -32 -8 /19 od 19.9.2019. godine u postupku javne nabavke usluga servisiranja vozila.

 

Poziv za preuzimanje Tenderske  dokumentacije  sa  Portala  javnih  nabavki  za  nabavku  putničkog motornog vozila za potrebe Ministarstva za ljuds ka prava i izbjeglice BiH prosljeđeni su:

 

1.         Grand Automotive d.o.o., Sarajevo

Napomena: prosljeđeno je na jednu navedenu adres u jer je  dati  dobavljač jedini  ovlašteni  se rvise r  za Ford.

 

Sa Portala javnih na bavki su preuzeli Tendersku dokume ntaciju:

 

I.         AMPLITUDO DOO

2.         BBS EUROPE

3.         EKAPIJA 000

4.         AC QUATTRO 000 SARAJEVO

5.         AUTODELTA D.O.O. SARAJEVO

6.         GUMA M D.O.O.

7.         GRAND AUTOMOTIVE D.O.O.

8.         SARADIS D.O.O.

9.         PORSCHE INTER AUTO BH D.O.O. SARAJEVO

10.        AUTOMERC ŠKORO D.O.O.

11.        GA - MI

 

Uvidom u Zapisnik o otvaranju ponuda broj: JN- 1 -01-16 -4-32-5 /19 od 19.9.2019. godine  zapisnički  je utvrđeno da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku,  a  takođe  ni  van  roka,  čime su  se stekli zakonski uslovi za ponište nje postupka javne nabavke.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH nije našla razloge, nepravilnost niti propuste u radu, koji bi eventua lno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavke.

 

Naime, u postupku je ocijenjene da je Komisija za nabavke u sve mu pra vilno postupila, te da je preporuka za ponište nje postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim naba vkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

 

U postupku predmetne nabavke nesum ljivo je utvrđeno da nije dostavlje na nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, čime su se ste kli zako nsk i us lov i za poništenje postupka ja vne nabavke.

 

Iz navedenih razloga, primjenom čla na 69. Stav (2) tačka a) Zakona o javnim na bavka ma (,,S lužben i glasnik BiH" , broj 39/14) odlučene je kao u članu I. ove Odluke.

 

POUKA OPRAVNOM LIJEKU:

 

Proti v ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: