Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga razvoja računalne aplikacije EDITOR (ePlanovi) za potrebe rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Datum objave: 09.10.2019. 09:49 / Izvor: Official Journal of the European Union, 09.10.2019.

Hrvatska-Zagreb: Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška

2019/S 195-474231

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
95093210687
Republike Austrije 20
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Neven Bertović
Telefon: +385 13782175
E-pošta: neven.bertovic@mgipu.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.mgipu.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0039539
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava usluge razvoja računalne aplikacije „EDITOR“ (ePlanovi), za potrebe rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

 

Referentni broj: EVUS: 05/2019-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je nabava programskog rješenja „ePlanovi - editor“ za pripremu baze podataka prostornih planova, odnosno prostornih slojeva radi učitavanja u modul ISPU-a ePlanovi (https://planovi.mgipu.hr/). Svrha programskog rješenja je dostupnost registriranim korisnicima. Njime se odrađuje pregled, unos, crtanje, uređivanje, ažuriranje, brisanje, verifikacija i pretraživanje prostornih slojeva u cilju omogućavanja jednostavnijeg i istovremeno tehnički urednijeg rada prije svega stručnih izrađivača prostornih planova. Programsko rješenje „ePlanovi - editor“ treba se temeljiti na web tehnologijama otvorenog koda (eng. open source) bez obaveze ugovaranja ili plaćanja dodatnih licenci trećim stranama. Korisnički dio aplikacije treba biti u potpunosti izveden na hrvatskom jeziku.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72000000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto isporuke je sjedište Naručitelja a mjesto izvršenja ugovora kod odabranog Isporučitelja.Prema potrebama Naručitelja, sastanci i druge aktivnosti održavat će se u sjedištu Naručitelja, MGIPU-

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je nabava programskog rješenja „ePlanovi - editor“ za pripremu baze podataka prostornih planova, odnosno prostornih slojeva radi učitavanja u modul ISPU-a ePlanovi (https://planovi.mgipu.hr/). Svrha programskog rješenja je dostupnost registriranim korisnicima. Njime se odrađuje pregled, unos, crtanje, uređivanje, ažuriranje, brisanje, verifikacija i pretraživanje prostornih slojeva u cilju omogućavanja jednostavnijeg i istovremeno tehnički urednijeg rada prije svega stručnih izrađivača prostornih planova. Programsko rješenje „ePlanovi - editor“ treba se temeljiti na web tehnologijama otvorenog koda (eng. open source) bez obaveze ugovaranja ili plaćanja dodatnih licenci trećim stranama. Korisnički dio aplikacije treba biti u potpunosti izveden na hrvatskom jeziku.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Uvjeti sposobnosti - stručnjaci / Ponder: 50 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Održavanje sustava i garancija ispravljanja grešaka / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 40 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

20.2.A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak a) za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata)

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti:

— izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Odgovornost je odabranog ponuditelja da tijekom trajanja ugovora kontinuirano osigurava pravne pretpostavke za obavljanje djelatnosti. U slučaju da tijekom izvršenja ugovora nadležno tijelo utvrdi obavljanje neregistrirane djelatnosti u smislu Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (Narodne novine, broj 61/11) i ostalih pratećih propisa iz navedenog područja, Naručitelj će raskinuti ugovor.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno točki 47. Dokumentacije o nabavi.

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/11/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 19/11/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

 

Republike Austrije 20, Zagreb, HRVATSKA.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

48. Pouka o pravnom lijeku

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/10/2019

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: