Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga reprezentacije u ugostiteljskom objektu

Datum objave: 16.01.2020. 08:54 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2020.

JAVNO PREDUZEĆE

RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE BANјA LUKA 

- GENERALNI DIREKTOR –

 

Broj: 212/20

Dana, 13.01.2020. Godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama - u dalјem tekstu ' Zakon", ("Službeni glasnik BiH", br.39/14), te odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br 104/14) v.d. generalnog direktora donosi:

 

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke usluga reprezentacije u ugostiteljskom objektu

 

 

1. Odobrava se pokretanje postupka nabavke usluga smjvštaja na službenom putu u zemlјi, predviđene u Aneksu II Dio B, pod kategorijom 1. Hotelske i ugostitelјske usluge na koje se u skladu sa članom 8. primjenjuje poseban režim predviđen Zakonom o javnim nabavkama BiH.

 

2. Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 49.000,00 KM bez uračunatog PDV-a koja su predviđena u Planu javnih nabavki za 2020.godinu pod rednim brojem 3 (usluge) -troškovi reprezentacije u ugostitelјskom objektu.

 

3. Ugovori će se zaklјučivati jednokratno, po potrebi, u periodu do 31.12.2020.godine.

Račun ili faktura će se smatrati zaklјučenim ugovorom, u slučaju da vrijednost usluge ne prelazi iznos za koji se ne treba zaklјučivati ugovor, a koji je definisan u Pravilniku o direktnom sporazumu. 

 

4. Shodno članu 1. ove odluke realizacija ove nabavke provest će se provođenjem procedure predviđene odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Cijeneći da je predmet nabavke: hotelske usluge u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH predviđen poseban režim shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama odnosno odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH, to je utvrđeno da su ispunjene pretpostavke za donošenje odluke i realizaciju nabavke, na osnovu zahtjeva i potreba programa.

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

 

DOSTAVLjENO:

1. Sektor EFP

2. Odjelјenje komercijalnih poslova

3. Služba pravnih poslova

4. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: