Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga servisa i verifikacije vaga za ugalj

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 54, 14.07.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.
SARAJEVO-PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA
"KAKANJ" KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 289-1-2-3-1795/14
Broj obavještenja o nabavci: 289-1-2-1-1716/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: 032771153
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Servis i verifikacija vaga za ugalj u Podružnici Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Potrebno je izvršiti servis i verifikaciju dvije tračne vage na
transportnoj traci TRT i dvije dinamičke vage na pretovarnoj
stanici, te jednu kamionsku vagu za ugalj, a sve prema tehničkoj
specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
35.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
10 (deset) dana od dana uvođenja u posao za servis i verifikaciju
tračnih i dinamičkih vaga, a za verifikaciju kamionske vage je 3 (tri)
dana od dana uvođenja u posao. Rok može biti produžen za
maksimalno 5 (pet) dana ukoliko ne bude moguće prekidati proces
dopreme uglja. Rok za dostavu certifikata za pripadajuće vage je 15
(petnaest) dana od dana završetka poslova.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 2.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
34.380,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
34.380,00 KM
V.5. Dodatne informacije
289-1-2-1-1716/14
(C-10904-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: