Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga servisiranja i popravke vozila iz programa Renault Kangoo i Dacia Logan

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 56, 21.07.2014

JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA BIH"
D.D. SARAJEVO, PODRUŽNICA
"ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 480-1-2-1-319/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica
Kontakt osoba: Amar Kasap
Adresa: Safveta bega Bašagića 6
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4200225150528
Telefon: 032449666
Faks: 032449636
Elektronska po{ta: a.kasap@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: dvije godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 50.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i popravka vozila iz programa Renault Kangoo i Dacia
Logan za potrebe ED Zenica
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
radionica pružaoca usluga ili mjesto kvara
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
dati u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je dobavljač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima zemlje
porijekla
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
da dobavljač ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ili
više ugovora na servisiranju i opravci vozila iz programa Renault
i/ili Dacia, u pojedinačnoj ili zbirnoj vrijednosti od najmanje
20.000,00 KM, u prethodne 2 (dvije) godine;
da dobavljač ima na raspolaganju: najmanje jednog
automehaničara, te najmanje jednog autoelektričara ili
autoelektroničara ili autodijagnostičara;
da dobavljač ima na raspolaganju servisnu radionicu i opremu za
servisiranje, popravku i dijagnostiku vozila, te da je ovlašteni servis
za vozila Renault i Dacia;
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.8.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM sa uračunatim
PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 21.8.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 21.8.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: S. bega bašagića broj 6, Zenica
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponuđač koji je zainteresovan za učešće u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku,dužan je dostaviti pismeni
zahtjev za učešće na javnom nadmetanju zajedno sa potvrdom o
uplati novčane naknade za tendersku dokumentaciju, i to lično ili na
ovlašteni fax. br. 032/449-636.
Tenderska dokumentacija se može obezbijediti od 22.07.2014 god.
na adresi S.bega Bašagića br. 6 Zenica u vremenu od 8 do 16 sati u
kancelariji Službe za komercijalne poslove ED Zenica, ili se može
zahtjevati dostava tenderske dokumentacije poštom.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank
na račun broj 3389002208096370 u korist JP EP BIH Podružnica
Elektrodistribucija Zenica -otkup tenderske dokumentacije za ten-
der br. EDZE-OP-25/14.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine vrši se putem Vakufske banke
d.d Sarajevo BIC/SNJIFT
VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH
sa naznakom: otkup tenderske dokumentacije za tender br.
EDZE-OP-25/14- ED Zenica. Kod davanja naloga za plaćanje
obavezno naznačiti klauzulu:sve troškove snosi Nalogodavac
(our...) IBAN CODE:BA391601020000013652.
(A-11490-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: